Lister

Vil ikke er­stat­te ska­der på bil

-

– Fre­dag 6. no­vem­ber 2020 ble bi­len min ut­satt for ha­er­verk oppe på par­ke­rings­plas­sen på Var­bak. Ha­er­verk ble ut­ført av geit. Det var ikke sper­ret av for opp­kjø­ring der, som det visst­nok er nå. Av ska­de­ne på bi­len er ri­pe­te pan­ser, riper langs si­de­ne et­ter horn og en lykt som er blitt sprekt. Et­ter hva jeg har fun­net ut er Far­sund kom­mu­ne ansvarlig, skrev bil­ei­e­ren i en e-post til Far­sund kom­mu­ne 10. no­vem­ber

Far­sund kom­mu­ne sier imid­ler­tid nei til kra­vet fra en bil­ei­e­ren.

– Far­sund kom­mu­ne for­står at det er leit hvis dy­re­ne har ska­det bi­len din, men av­vi­ser kra­vet om er­stat­ning, skri­ver Syn­nes Drø­nen.

Bil­ei­e­ren send­te med bil­der som vi­ser en geit som står på bi­lens pan­ser og på bi­lens støt­fan­ger.

– Vi har ikke tid­li­ge­re hatt lig­nen­de sa­ker. På vei opp mot p-plas­sen er det tre skilt som in­for­me­rer om gei­ter i om­rå­det og at dis­se er uten inn­gjer­ding. Det sis­te skil­tet står oppe ved pplas­sen, på­pe­ker Hil­de Syn­nes Drø­nen i svar­bre­vet til bil­ei­e­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway