Lister

– An­ser det som en ulyk­ke

In­gen ri­si­ke­rer straff et­ter leke­plass­ulyk­ken i Kjøre­stad tors­dag 11. juni i år. Sa­ken er hen­lagt av på­tale­myn­dig­he­ten.

- SVEIN MOR­TEN HAVAAS svein.mor­ten@lis­ter24.no

– Sa­ken er hen­lagt. Den er hos oss de­fi­nert som «av­gjort uten­for straffe­sak». Det be­tyr at vi an­ser det som en ulyk­ke der vi ikke kan se at noen bør straf­fes, sier po­liti­ad­vo­kat Ole Mar­tin Paul­sen i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Han har va­ert på­tale­mes­sig ko­or­di­na­tor for etter­forsk­nin­gen av sa­ken som har blitt gjen­nom­ført ved Far­sund og Lyng­dal lens­manns­kon­tor. Po­liti­over­be­tjent Kjell Ar­ne San­dal meld­te om den­ne hen­leg­gel­sen til Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap (DSB) al­le­re­de 30. sep­tem­ber.

– Po­li­ti­et an­ser sa­ken som fer­dig og på­tale­myn­dig­he­ten har kom­met frem til at ut ifra opp­lys­nin­ge­ne som frem­går blir den hen­lagt, ly­der det i e-bre­vet til di­rek­to­ra­tet som Lis­ter24 har fått inn­syn i.

Di­rek­to­ra­tet har bi­stått po­li­ti­et med sak­kyn­dig ut­ta­lel­se i sa­ken.

Fikk sta­tiv over seg

En 12 år gam­mel gutt ble livs­tru­en­de ska­det i ulyk­ken. Han fikk et huske­sta­tiv over ho­det et­ter at han og fle­re med­ele­ver had­de reist opp sta­ti­vet og for­søkt å hus­ke på det. Sta­ti­vet var de­mon­tert på en dug­nad i re­gi av vel­for­enin­gen tid­li­ge­re på året et­ter at kom­mu­nen i april had­de gitt dem på­legg om å fjer­ne det for­di det ikke var i for­skrifts­mes­sig stand. Sta­ti­vet var imid­ler­tid ikke fjer­net og lå fort­satt på bak­ken.

12-årin­gen ble fløy­et til Sør­lan­det syke­hus i Kris­tian­sand der han ble lagt i kuns­tig koma. Han ble se­ne­re brakt til Oslo for be­hand­ling. Han har fått ut­ført to an­sikts­ope­ra­sjo­ner og sydd 100 sting et­ter ulyk­ken. Nå går det et­ter for­hol­de­ne bra med ham. Da Lis­ter24 in­ter­vju­et hans for­eld­re i juli, had­de han nett­opp kom­met hjem fra syke­hu­set.

Fle­re av­hør

Iføl­ge po­liti­ad­vo­kat Ole Mar­tin Paul­sen har man av­hørt en rek­ke vit­ner og and­re per­soner i den­ne sa­ken. Han un­der­stre­ker at in­gen har blitt de­fi­nert som mis­tenkt i sa­ken.

– Vi har sett på hva vi ten­ker rundt rol­le­ne til kom­mu­nen, vel­et og ryd­din­gen som de har gjort. Vi har også vur­dert hen­del­sen og sa­ken ut fra de reg­le­ne som gjel­der. Den ak­tu­el­le klas­sens la­erer er blant de som er av­hørt, men ikke som mis­tenkt. Det har ikke va­ert noen mis­tenk­te i den­ne sa­ken, sier Paul­sen.

Iføl­ge po­liti­ad­vo­ka­ten var det­te fra po­li­ti­et og på­tale­myn­dig­he­tens side i ut­gangs­punk­tet en un­der­sø­kel­ses­sak.

– Vi har av­hørt folk som var re­le­van­te å snak­ke med. Og vi har gått inn på det som vi men­te var re­le­vant å kik­ke på, sier Ole Mar­tin Paul­sen.

Det har ikke va­ert noen mis­tenk­te i den­ne sa­ken

Ole Mar­tin Paul­sen

 ?? FOTO: OLAV HO­EL ?? Straffe­sa­ken et­ter leke­plass­ulyk­ken i Kjøre­stad tors­dag 11. juni i år er hen­lagt av på­tale­myn­dig­he­ten.
FOTO: OLAV HO­EL Straffe­sa­ken et­ter leke­plass­ulyk­ken i Kjøre­stad tors­dag 11. juni i år er hen­lagt av på­tale­myn­dig­he­ten.
 ??  ?? – Vi an­ser det som en ulyk­ke der vi ikke kan se at noen bør straf­fes, sier po­liti­ad­vo­kat Ole Mar­tin Paul­sen.
– Vi an­ser det som en ulyk­ke der vi ikke kan se at noen bør straf­fes, sier po­liti­ad­vo­kat Ole Mar­tin Paul­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway