Lister

Po­si­ti­ve til par­ke­rings­vakt-ord­nin­gen

- OLAV HO­EL olav.ho­el@lis­ter24.no

Far­sund-ord­fø­rer Arnt Abra­ham­sen har bedt ad­mi­ni­stra­sjo­nen om å eva­lu­ere ord­nin­gen med kom­mu­nal par­ke­rings­vakt. Nå har de førs­te inn­spil­le­ne kom­met.

Det er Far­sund ung­doms­råd, Far­sund eldre­råd, Råd for per­soner med funk­sjons­ned­set­tel­se og Far­sund og Lis­ta Han­dels­stand

som er blitt bedt om å gi et ut­ta­lel­se om ord­nin­gen fun­ge­rer et­ter in­ten­sjo­nen og el­lers de­res inn­spill til eva­lu­e­rin­gen.

Fore­lø­pig har kom­mu­nen fått inn to inn­spill. Den ene er fra råd for per­soner med funk­sjons­ned­set­tel­se, som i sin ut­ta­lel­se pre­si­se­re at det er vik­tig at kom­mu­nen har par­ke­rings­vakt som sik­rer til­gjen­ge­lig­het og at par­ke­rings­plas­ser mer­ket for per­soner med funk­sjons­ned­set­tel­se er for­be­holdt det­te.

Også eldre­rå­det me­ner det er vik­tig at det fin­nes en par­ke­rings­vakt­ord­ning.

– Eldre­rå­det ser det som vik­tig for hand­len­de, spe­si­elt for eld­re og per­soner med ned­satt be­ve­ge­lig­het, at det fin­nes til­gjen­ge­li­ge par­ke­rings­plas­ser i sen­trum, at ikke alle dis­se opp­tas av lang­tids­par­ke­ren­de, skri­ver de i sin ut­ta­lel­se.

 ?? FOTO: OLAV HO­EL ?? Bå­de eldre­rå­det og Råd for per­soner med funk­sjons­ned­set­tel­se i Far­sund sy­nes det er greit at det er noen som kon­trol­le­rer at noen ikke står leng­re på en par­ke­rings­plass enn man har lov til.
FOTO: OLAV HO­EL Bå­de eldre­rå­det og Råd for per­soner med funk­sjons­ned­set­tel­se i Far­sund sy­nes det er greit at det er noen som kon­trol­le­rer at noen ikke står leng­re på en par­ke­rings­plass enn man har lov til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway