Lister

Karikatur av skrubb­sul­ten ku

Lyng­dal kom­mu­ne må kut­te fle­re ti­talls mil­lio­ner kro­ner og kan måt­te inn­føre eien­doms­skatt. Det får Ha­rald Axel Weiss­flog til å ikke se rødt, men brunt.

- THO­MAS GRØNVOLD

– Jeg les­te en ar­tik­kel om bud­sjett­sprekk i kom­mu­nen og at det kan­skje må inn­fø­res eien­doms­skatt. Da be­gyn­te jeg å ten­ke på den stak­kars Lyng­dal­skua. Nå er det ikke mer mat igjen til den, sier han.

– Jeg fikk ikke det bil­det ut av ho­det, og jeg måt­te set­te meg ned å fin­ne en karikatur av en skrubb­sul­ten ku. Så la­get jeg en tre­fi­gur og mal­te et bil­de ut fra det. Jeg tenk­te at da jeg først skul­le male ei ku i den­ne sam­men­hen­gen, så kan jeg like godt bru­ke ku­møkk, for­tel­ler han.

Nå har Weiss­flog sendt ma­le­ri­et av den mag­re kua til kom­mu­nen sam­men med et brev. I bre­vet ut­tryk­ker han sin be­kym­ring over de frem­ti­di­ge øko­no­mis­ke ut­sik­te­ne til Lyng­dal kom­mu­ne.

– Hvor­for ble det akku­rat ku­møkk? Det had­de ikke holdt med van­lig brun ma­ling? –

Jeg sy­nes det er litt moro. Jeg vet at det fun­ker med ku­møkk. Jeg har brukt det i for­bin­del­se med jobb. Sam­ti­dig sy­nes jeg det er mor­somt, for man kan tol­ke det sånn som man vil. Mer enn det vil jeg ikke si, sier Weiss­flog og ler.

Bud­sjett

Han har bodd i Lyng­dal de sis­te 20 åre­ne, er selv­sten­dig na­e­rings­dri­ven­de og job­ber med å res­tau­re­re gam­le mur­bygg. Han er helt av­hen­gig av å ha kon­troll over øko­no­mi­en. Den øko­no­mis­ke kon­trol­len ved råd­hu­set i Lyng­dal, er han li­te im­po­nert over.

– Når and­re na­e­rings­dri­ven­de bom­mer på sitt bud­sjett, så må vi stå til an­svar for det. Kom­mu­nen fin­ner bare and­re mu­lig­he­ter, som å skatt­leg­ge inn­byg­ger­ne. Had­de de inn­ført eien­doms­skatt for to år si­den had­de jeg ikke rea­gert. Det er nød­ven­dig å mo­der­ni­se­re sko­le, barne­hage og byg­ge helse­hus. Å kom­me med eien­doms­skatt nå fø­les som en straff. Det er surt.

Lan­se­rer nytt kom­mune­vå­pen

I bre­vet lan­se­rer Weiss­flog et nytt mo­tiv av kom­mune­vå­pe­net. Tre­et som opp­rin­ne­lig står støtt og vokser mot him­me­len, har vel­tet i hans sitt for­slag.

– Tre­et skal opp­rin­ne­lig sym­bo­li­se­re kom­mu­nens vekst­am­bi­sjo­ner. Bøl­ge­ne sym­bo­li­se­rer blant an­net kom­mu­nes be­ve­gel­se, dy­na­mikk og ener­gi. Men bare ett år et­ter at det nye, fine lauv­tre­et ble plan­tet, ser det ut som om det har be­gynt å vel­te. Har ikke røt­te­ne fått godt nok fes­te før stor­men, i form av alt for sto­re vekst­am­bi­sjo­ner til kom­mu­nen, vel­ter det? spør Weiss­flog før han leg­ger til:

– Grei­ne­ne strek­ker seg opp­over og vokser mot him­me­len i kom­mune­vå­pe­net, men det ser ikke ut som vi får hjelp der­fra i den­ne sa­ken.

– Er det­te en dritt­pak­ke ser­vert av Ha­rald Axel Weiss­flog til Lyng­dal kom­mu­ne?

– Jeg er ikke en per­son som slen­ger dritt mot and­re. Jeg er bare skuf­fet, og da må det va­ere lov å ytre sin me­ning el­ler i det mins­te stil­le spørs­mål. Si­tua­sjo­nen er jo ikke håp­løs og der­for ble bå­de bil­det, tre­fi­gu­ren og bre­vet iro­nisk ment, sier han med et smil.

Jeg tenk­te at da jeg først skul­le male ei ku i den­ne sam­men­hen­gen, så kan jeg like godt bru­ke ku­møkk

Ha­rald Axel Weiss­flog

 ?? FOTO: THO­MAS GRØNVOLD ?? Ha­rald Axel Weiss­flog har skja­ert ut en ma­ger og sul­ten ku av tre. Han har også malt den sam­me kua med ku­møkk. Ma­le­ri­et er sendt til Lyng­dal kom­mu­ne.
FOTO: THO­MAS GRØNVOLD Ha­rald Axel Weiss­flog har skja­ert ut en ma­ger og sul­ten ku av tre. Han har også malt den sam­me kua med ku­møkk. Ma­le­ri­et er sendt til Lyng­dal kom­mu­ne.
 ?? FOTO: THO­MAS GRØNVOLD ?? Ma­le­ri­et av den sult­ne kua er malt med ku­møkk. Ma­le­ri­et har også teks­ten: «Bud­sjett­sprekk 2021 – mag­re ti­der for stak­kars Lyng­dal­skua?»
FOTO: THO­MAS GRØNVOLD Ma­le­ri­et av den sult­ne kua er malt med ku­møkk. Ma­le­ri­et har også teks­ten: «Bud­sjett­sprekk 2021 – mag­re ti­der for stak­kars Lyng­dal­skua?»
 ?? FOTO: THO­MAS GRØNVOLD ?? Ha­rald Axel Weiss­flog nøy­de seg ikke med brun ma­ling da han mal­te kua. Til det­te ma­le­ri­et måt­te han bru­ke ku­møkk. – man kan tol­ke det sånn som man vil. Mer enn det vil jeg ikke si, sier Weiss­flog og ler.
FOTO: THO­MAS GRØNVOLD Ha­rald Axel Weiss­flog nøy­de seg ikke med brun ma­ling da han mal­te kua. Til det­te ma­le­ri­et måt­te han bru­ke ku­møkk. – man kan tol­ke det sånn som man vil. Mer enn det vil jeg ikke si, sier Weiss­flog og ler.
 ?? FOTO: THO­MAS GRØNVOLD ?? – Da be­gyn­te jeg å ten­ke på den stak­kars Lyng­dal­skua. Nå er det ikke mer mat igjen til den, sier han.
FOTO: THO­MAS GRØNVOLD – Da be­gyn­te jeg å ten­ke på den stak­kars Lyng­dal­skua. Nå er det ikke mer mat igjen til den, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway