Lister

– På tide at om­rå­det blir fer­dig­stilt

Be­boer­ne på Eng­øy me­ner det nå er på tide at om­rå­det mel­lom Gåse­hol­men og Eng­øy blir fer­dig­stilt.

- SVEIN MOR­TEN HAVAAS svein.mor­ten@lis­ter24.no

Ben­te B. Berg har sti­let e-bre­vet som er sendt til Far­sund kom­mu­ne på veg­ne av Sam­ei­et Bar­bros Bryg­ge der hun selv er styre­med­lem, Sam­ei­et Slip­pen Eng­øy ved styre­le­der Jo­han Mar­tin Mat­hias­sen, Eng­øy Eien­dom AS ved styre­le­der Reidar In­golf Furu, Sam­ei­et Eng­øy syd - bygge­trinn 1 ved styre­le­der Åge Da­ni­el­sen, Sam­ei­et Eng­øy Syd - bygge­trinn 2 ved styre­le­der Bjar­ne Hel­lum, samt en­kelt­per­sone­ne Thy­ge Reis­va­ag, As­bjørn Fah­ret og Øy­vind Hå­heim.

2008

I e-bre­vet hen­vi­ses det til di­ver­se kom­mu­ni­ka­sjon med Far­sund kom­mu­ne om den­ne sa­ken si­den 2008. Det ble la­get en plan for fer­dig­stil­lel­se og for­skjøn­nel­se av om­rå­de mel­lom Gås­hol­men og Eng­øy al­le­re­de den gang.

– På det tids­punk­tet ble den­ne pla­nen ned­stemt for­di man men­te at det ikke bod­de man­ge nok på Eng­øy til å for­sva­re kost­na­den. Det ble der­for iste­den­for stein­satt langs sjø og opp­ar­bei­det en li­ten plen mot nord. In­gen­ting ble gjort mot syd. An­ta­ge­lig­vis på grunn av at Sam­ei­et Slip­pen Eng­øy ikke var fer­dig­stilt på det tids­punk­tet, skri­ver Berg, som har sendt over bil­der av da­gens si­tua­sjon.

– Nå, 12 år se­ne­re, er det to­talt 100 bo­en­he­ter på Eng­øy og vi me­ner at det er på tide at om­rå­det mel­lom Gås­hol­men og Eng­øy blir fer­dig­stilt. Vi har for­stå­el­se for at kom­mu­nen er i en vans­ke­lig øko­no­misk si­tua­sjon og øns­ker ikke nød­ven­dig­vis at opp­rin­ne­lig plan fra 2008 blir ut­ført, men at nød­ven­di­ge tra­fikk­sik­ker­hets­vur­de­rin­ger blir gjen­nom­ført og at om­rå­det til slutt vil frem­stå som fer­dig­stilt, skri­ver Ben­te B. Berg.

Grønt­are­al

Be­boer­ne øns­ker at det blir stein­satt med sam­me type stein mot sør som al­le­re­de er brukt mot nord og at den­ne stein­set­ting blir la­get som en trapp ned i van­net slik at det er mu­lig å bru­ke den som bå­de bade­trapp og sitte­plass.

– Litt opp­ar­bei­det grønt­are­al had­de også va­ert hyg­ge­lig. Tra­fikk­sik­ker­he­ten i om­rå­det bør også vur­de­res, men her har vi ikke kom­pe­tan­se på da­gens gjel­den­de re­gel­verk til å kom­me med inn­spill, skri­ver Berg på veg­ne av be­boer­ne.

De ber om en snar­lig til­bake­mel­ding om kom­mu­nens plan og tids­as­pekt i den­ne sa­ken.

 ?? FOTO: BEN­TE B. BERG ?? Be­boer­ne på Eng­øy øns­ker at nød­ven­di­ge tra­fikk­sik­ker­hets­vur­de­rin­ger blir gjen­nom­ført og at om­rå­det til slutt vil frem­stå som fer­dig­stilt.
FOTO: BEN­TE B. BERG Be­boer­ne på Eng­øy øns­ker at nød­ven­di­ge tra­fikk­sik­ker­hets­vur­de­rin­ger blir gjen­nom­ført og at om­rå­det til slutt vil frem­stå som fer­dig­stilt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway