Lister

Ut­set­ter handle­gate på nett

- CECI­LIE NIL­SEN ceci­lie.nil­sen@lis­ter24.no

Lan­se­rin­gen av SHOPIN, Farsunds di­gi­ta­le handle­gate, blir ut­satt til 1. de­sem­ber.

– Vi vel­ger å sky­ve lan­se­rin­gen av SHOPIN Far­sund til 1. de­sem­ber, skri­ver kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Svein­ung W. Jen­sen i en presse­mel­ding. Han dri­ver SHOPIN sam­men med di­gi­tal råd­gi­ver Mar­tin Mor­fjord og we­bde­sig­ner Ro­ger

Hen­rik­sen. Ut­set­tel­sen er gjort på grunn­lag av at fle­re av de lo­ka­le be­drif­te­ne har meldt til­ba­ke at tids­fris­ten som er gitt for å leg­ge inn pro­duk­ter i nett­bu­tik­ken er noe kort.

Sel­ska­pet SHOPIN står bak den nye løs­nin­gen; en di­gi­tal handle­gate for å hjel­pe lo­ka­le bu­tik­ker med mar­keds­fø­ring og salg av pro­duk­ter og tje­nes­ter på nett. Far­sund kom­mu­ne har be­vil­get na­er­me­re en mil­lion kro­ner for å få bu­tik­ke­ne i gang med den­ne di­gi­ta­le platt­for­men.

– Bak­grun­nen for den plan­lag­te haste­lan­se­rin­gen man­dag 23. no­vem­ber, var an­mod­nin­ger fra fle­re bu­tik­ker som treng­te en di­gi­tal salgs­platt­form til Black Fri­day. Men vi inn­ser at vi vil sli­te med å få med alle på så kort tid. Og hen­sy­net til kol­lek­ti­vet vil all­tid veie tyngst, sier Jen­sen.

– Skal åp­nin­gen av Farsunds nye di­gi­ta­le handle­gate bli en suk­sess, må vi vite med sik­ker­het at alle rek­ker å få inn sine va­rer i nett­bu­tik­ken.

Med en uke eks­tra til lan­se­rin­gen tar grün­der­ne sik­te på at den nye handle­ga­ten på nett al­le­re­de fra dag én skal til­by kun­de­ne en løs­ning som gir en god handle­opp­le­vel­se.

 ??  ?? SHOPIN har ut­vik­let et kon­sept som sam­ler alle lo­ka­le bu­tik­ker i en di­gi­tal handle­gate. F.v. Svein­ung W. Jen­sen, Mar­tin Mor­fjord og Ro­ger Hen­rik­sen.
SHOPIN har ut­vik­let et kon­sept som sam­ler alle lo­ka­le bu­tik­ker i en di­gi­tal handle­gate. F.v. Svein­ung W. Jen­sen, Mar­tin Mor­fjord og Ro­ger Hen­rik­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway