Lister

DET­TE ER SA­KEN

-

En 22 år gam­mel mann er til­talt for å, i al­ko­hol­på­vir­ket til­stand

● ha kjørt på og drept Dai­sy May Tran (28) i Ure­stad­vei­en ved Snar­te­mo i Ha­ege­bo­stad natt til 2. juni 2019. Han er i til­legg til­talt for å ha kjørt på og ska­det Dai­sys venn­in­ne sam­me tid og sam­me sted, samt for å ha for­latt de to kvin­ne­ne i hjelpe­løs til­stand.

Man­nen ble på­gre­pet og sik­tet for falsk for­kla­ring 21. juni 2019,

● men ble løs­latt igjen et­ter tre døgn.

9. ok­to­ber 2019 ble man­nen igjen på­gre­pet, og den gang sik­tet

● for blant an­net uakt­somt bil­drap. I for­bin­del­se med på­gri­pel­sen skal man­nen ha for­søkt å stik­ke av fra po­li­ti­et, som vin­ket ham inn for kon­troll langs vei­en.

2. no­vem­ber star­tet retts­sa­ken mot man­nen, som nek­ter straff­skyld. ● Retts­sa­ken va­rer fram til og med 2. de­sem­ber, in­klu­dert noen da­ger med pau­se un­der­veis.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway