Lister

Fle­re tre­ne­re ser lyst på 2021-se­son­gen

2020-se­son­gen er for lengst av­lyst for de lo­ka­le se­nior­la­ge­ne i fot­ball, som al­le­re­de har vendt blik­ket mot 2021.

-

Ett av dem er FLIK, som høs­ten 2019 ryk­ket ned til 5. di­vi­sjon, som nå har fått til­ba­ke Jos­va An­der­sen og Magnus Hol­men, og som beg­ge vil va­ere til­gjen­ge­li­ge for klub­ben når se­son­gen for­hå­pent­lig­vis star­ter opp igjen en gang i 2021.

– Dis­se to er årets jule­gave for oss i tre­ner­team­et, men for res­ten av spil­ler­ne er det me­get ster­ke kon­kur­ren­ter for en plass på la­get. Med unge spil­le­re som ban­ker på dø­ra på A-la­get og er­far­ne spil­le­re som Sind­re Flå­to, Chris­ti­an Tveit, Kim And­re Lau­rit­sen og Karl Rød­seth, så har vi et me­get sterk mann­skap for 2021-se­son­gen, sier tre­ner Ivan Jo­vic til Lis­ter.

Han fort­set­ter som tre­ner sam­men med Kim And­re Jørpe­land. Sam­ti­dig job­ber de iføl­ge Jo­vic med å styr­ke tre­ner­team­et yt­ter­li­ge­re.

2020

Et­ter et me­get spe­si­elt år i år hvor de ikke har fått trent el­ler spilt som nor­malt si­den ned­sten­gin­gen i mars, har de måt­tet gjø­re det bes­te ut av det

– Vi kun­ne ikke gjø­re så mye med 2020-se­son­gen, så vi har hatt fo­kus på å ha det gøy på tre­nin­ge­ne og opp­munt­re spil­ler­ne til å hol­de ut. Jeg sy­nes at

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway