Lister

Klima­brev fra en bror

-

Det reg­net kraf­tig i etter­mid­dag. Det pis­ket mot vin­du­et. Det var ikke vars­let på va­er­mel­din­gen i går.

Jeg og Mick­ey satt og kos­te oss. Fyr­te i ov­nen, så på TV og spis­te god mat.

Jeg fikk in­spi­ra­sjon til å se på Lo­renz sine lig­nin­ger for va­e­ret igjen. De er ufor­ut­sig­ba­re, og eks­plo­si­ve når du minst aner det.

De sier at kli­ma­et er va­e­ret på langt sikt. Når du ikke kan for­ut­si va­e­ret for den nes­te dag - langt mind­re uken etter­på, hvor­dan kan vi da for­ut­si hvor­dan det vil bli om 10 - 20- 50 år? Det sier seg selv. Det er me­nings­løst.

Vi skal ikke slip­pe ut gif­ter i na­tu­ren og for­søp­le den med SO2, plast osv. Men CO2 er et na­e­rings­stoff som na­tu­ren re­gu­le­rer selv!

Jeg blir så opp­gitt over po­li­ti­ke­re som skal av­gifts­be­leg­ge det­te. Jeg så en forsk­nings­rap­port fra NTNU hvor folk som har pei­ling på det­te fant ut at en el­bil slip­per ut mer CO2 i lø­pet av sitt livs­løp enn en ben­sin/die­sel-bil. Det er nok for­nuf­tig med el­bi­ler i stor­byer som Oslo men på Byre­mo og i Kors­hamn be­tyr det sva­ert li­te - spe­si­elt når de in­ter­na­sjo­nalt for­uren­ser mer!

Venst­re vil for­by salg av die­sel­bi­ler i 2025. De snak­ker om det i UK også. Hva ten­ker de med. Hvor skal de da ta av­gif­te­ne fra?

Åj, det ble en over­ras­kel­se. Da må de ta det på el­bi­ler. Så sit­ter vi igjen med en bil­park som for­uren­ser mer og øker pro­ble­met med barne­ar­beid i Kon­go.

Hvem skal gi po­li­ti­ke­re kunn­ska­per om det­te?

In­for­ma­tiv hil­sen Pet­ter

Jeg er helt enig med min bror. Der­for vil jeg dele det­te med de­re.

Hil­sen

In­gunn Kvin­laug, Kors­hamn

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway