Lister

Tid­lig ul­tra­lyd og NIPT nå!

-

26. mai i år ved­tok Stor­tin­get et stort løft for norsk svan­ger­skaps­om­sorg. Ar­bei­der­par­ti­et har len­ge va­ert på­dri­ver for at tid­lig ul­tra­lyd skal bli en del av den or­di­na­ere, of­fent­li­ge svan­ger­skaps­om­sor­gen. Fort­satt er det slik at kvin­ner i by­ene har enk­le­re til­gang på det­te, og der tar over 70 pro­sent ul­tra­lyd i førs­te tri­mes­ter. Tak­ket va­ere et fler­tall i Stor­tin­get skal det­te nå til­bys alle gra­vi­de og gi en like­ver­dig svan­ger­skaps­om­sorg over hele lan­det.

Stor­tin­gets fler­tall er av­klart, så nå må pen­ge­ne på bor­det. Vårt krav til re­gje­rings­par­ti­ene og Frp er at det må set­tes av mid­ler i årets bud­sjett­for­hand­lin­ger. Det er av­gjø­ren­de for at vi kom­mer i gang, slik at nors­ke kvin­ner får den svan­ger­skaps­om­sor­gen Stor­tin­get har lo­vet dem.

18. no­vem­ber la Helse­di­rek­to­ra­tet fram en rap­port som fast­slår at til­bu­det kan inn­fa­ses nes­te år. Tid­lig ul­tra­lyd og fos­ter­dia­gnos­tikk kan va­ere på plass for grup­pa med størst ri­si­ko al­le­re­de i lø­pet av et halvt års tid, alt­så for om lag 22 pro­sent av de gra­vi­de. Vi sy­nes det er klokt å star­te med den­ne grup­pa, når vi vet at det tar litt tid å få på plass mer ut­styr og sik­re kom­pe­tanse­he­ving for de an­sat­te som skal ut­fø­re un­der­sø­kel­se­ne.

Om et drøyt år kan tid­lig ul­tra­lyd va­ere et til­bud til alle gra­vi­de kvin­ner. Rap­por­ten

be­kref­ter at det­te er noe helse­tje­nes­ten kan le­ve­re på re­la­tivt raskt. Her er fag­fol­ka med på la­get, og de er kla­re for å gjø­re den inn­sat­sen som trengs for å få det­te på plass. Helse­mi­nis­te­rens sta­di­ge ad­vars­ler om dis­se ut­vi­del­se­ne av svan­ger­skaps­om­sor­gen er gjort til skam­me.

Det er fullt mu­lig å for­bed­re norsk svan­ger­skaps­om­sorg, om man er vil­lig til å bru­ke pen­ger på det. Der­for set­ter Ar­bei­der­par­ti­et av 250 mil­lio­ner kro­ner i vårt al­ter­na­ti­ve bud­sjett for 2021, og hå­per re­gje­rings­par­ti­ene og Frp kom­mer et­ter.

Fos­ter­dia­gnos­tikk skal til­bys alle kvin­ner over 35 år, men Stor­tin­get ved­tok også at NIPT (non-in­vasi­ve pre­na­tal test) skal bli lov­lig å ut­fø­re i Nor­ge for alle kvin­ner som øns­ker den eks­tra trygg­he­ten. For kvin­ner un­der 35 ved ter­min kan det­te kjø­pes mot egen­be­ta­ling. På det­te punk­tet sy­nes vi re­gje­rin­gen har slept bei­na et­ter seg. Reise­re­strik­sjo­ne­ne knyt­tet til co­ro­na-pan­de­mi­en har gjort det vans­ke­lig for kvin­ner å få ut­ført dis­se tes­te­ne de sis­te må­ne­de­ne, sa­er­lig nå som smit­ten sti­ger igjen og rei­ser over lande­gren­se­ne er vans­ke­lig. Vi får ukent­lig hen­ven­del­ser fra kvin­ner og par som er for­tvi­let over det­te.

Fle­re ak­tø­rer står kla­re til å til­by NIPT til nors­ke kvin­ner. For­ut­set­nin­gen er at virk­som­he­ten er god­kjent av helse­de­par­te­men­tet, og at de kan opp­fyl­le lo­vens krav om in­for­ma­sjon og vei­led­ning. Det er kri­tikk­ver­dig at de­par­te­men­tet ikke har fått på plass en ord­ning som gjør at dis­se ak­tø­re­ne kan søke om god­kjen­ning og få vur­dert om de opp­fyl­ler kra­ve­ne.

Nå for­ven­ter vi at de­par­te­men­tet sør­ger for fort­gang i det­te ar­bei­det, slik at det­te er på plass fra se­nest 1. ja­nu­ar 2021.

Ing­vild Kjer­kol og Tu­va Mo­f­lag,

Ar­bei­der­par­ti­et og helse­ko­mi­te­en på Stor­tin­get

❞ Det er fullt mu­lig å for­bed­re norsk svan­ger­skaps­om­sorg, om man er vil­lig til å bru­ke pen­ger på det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway