Lister

Bru­ker­med­virk­ning og in­for­ma­sjons­plikt i tann­helse­lov­giv­nin­gen

-

Tann­helse­tje­nes­tens kom­pe­tanse­sen­ter (TKS) i Aren­dal ble lagt ned fra nytt­år som føl­ge av po­li­tis­ke ved­tak i for­bin­del­se med re­gion­re­for­men. Be­slut­nin­gen er om­dis­ku­tert, for­di til­bu­det i ut­gangs­punk­tet var li­te kjent i ak­tu­el­le pa­si­ent­grup­per, og de som mot­tok tje­nes­ter fra sen­te­ret, fikk li­te el­ler in­gen in­for­ma­sjon og hel­ler ikke mu­lig­he­ten til å bli hørt før det var kro­ken på dø­ra. Pa­si­en­ter som har be­hov for sam­men­sat­te tann­helse­tje­nes­ter, for ek­sem­pel per­soner med ut­vik­lings­hem­ming, de­mens, au­tis­me, rus­pro­ble­ma­tikk, psyog vente­lis­te­ne har vokst ut­over de van­li­ge seks må­ne­de­ne.

Det er len­ge å ha tann­verk, ikke minst for per­soner som ikke er i stand til å gi ut­trykk for det.

Venst­re øns­ker å job­be for at men­nes­ker som har be­hov for et til­rette­lagt tann­helse­til­bud på grunn av sam­men­sat­te vans­ker, skal mø­tes med for­stå­el­se, ver­dig­het og kom­pe­tan­se uten å opp­le­ve å hav­ne mel­lom fle­re sto­ler i be­hand­lings­ap­pa­ra­tet el­ler å bli fra­tatt nød­ven­di­ge tann­helse­tje­nes­ter uten til­freds­stil­len­de al­ter­na­ti­ver. Da­gens til­bud er ikke i naer­he­ten av å va­ere godt nok, og vi har en urok­ke­lig tro på at bed­re all­tid er mu­lig.

Venst­re øns­ker der­for å styr­ke den tverr­fag­li­ge kom­pe­tan­sen i den of­fent­li­ge tann­helse­tje­nes­ten i fyl­ke­ne, samt å inn­lem­me bru­ker­med­virk­ning og in­for­ma­sjons­plikt for den of­fent­li­ge tann­helse­tje­nes­ten i tann­helse­lov­giv­nin­gen.

Ing­vild We­tr­hus Thor­svik og Ragn­hild An­gell Wenn­berg, Ag­der Venst­re

 ??  ?? Tann­helse­tje­nes­ten må bli bed­re me­ner re­pre­sen­tan­te­ne fra Ag­der Venst­re.
Tann­helse­tje­nes­ten må bli bed­re me­ner re­pre­sen­tan­te­ne fra Ag­der Venst­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway