Lister

Bred­bånd i ver­dens­klas­se – i hele Nor­ge

-

Bred­bånd til hele det nors­ke folk set­ter krav til has­tig­het, geo­gra­fi og tek­no­logi­nøy­tra­li­tet ved ut­byg­gin­gen.

Co­vid-19 har satt Nor­ges di­gi­ta­le ka­pa­si­tet på prø­ve. I takt med smitte­spred­nin­gen har vi flyt­tet ar­beids­da­gen hjem, der vi for­sø­ker å ba­lan­se­re sko­le, ar­beid og fa­mi­lie­liv. Det er ut­ford­ren­de, sa­er­lig der det mang­ler kri­tisk di­gi­tal in­fra­struk­tur.

Det er pro­ble­ma­tisk når bil­det fry­ser midt i fil­men. Men det er kri­tisk hvis ung­dom ikke får le­vert lek­ser, el­ler ar­beids­ta­ke­re ikke får gjort job­ben sin på grunn av dår­lig nett. Det­te er rea­li­te­ten for man­ge i Nor­ge og årets ana­ly­ser vi­ser at det er hele 285 000 hus­stan­der uten til­gang til høy­kva­li­tets bred­bånd på mi­ni­mum 100/10Mbps.

Sam­ti­dig for­tel­ler ana­ly­se­ne om en ut­vik­ling av et di­gi­talt gap mel­lom by og land. Bare 4 pro­sent i tett­byg­de strøk mang­ler høy­ka­pa­si­tets bred­bånd mot hele 44 pro­sent i gris­grend­te strøk. Sam­funns­be­drif­te­ne me­ner at det­te er et gap som må luk­kes. For­di det tru­er sam­hand­ling og di­gi­ta­li­se­ring på tvers i lan­det samt ut­ford­rer ar­beids­plas­ser og bo­set­ting i dis­trik­te­ne. Der­for har vi den­ne høs­ten gitt inn­spill om at stat­lig støt­te må dob­les fra 2021 slik at vi kan luk­ke ga­pet de nes­te tre åre­ne.

Pen­ger ale­ne lø­ser imid­ler­tid ikke pro­ble­met, vi tren­ger myn­dig­he­ter med et fram­tids­ret­tet am­bi­sjons­nivå, slik dis­trikts­og di­gi­ta­li­se­rings­mi­nis­ter Kris­tin Hof­stad Helle­land (H) vi­ser når hun sier «… inn­byg­ge­re og be­drif­ter i Nor­ge skal opp­le­ve mo­bil- og bred­bånds­tje­nes­ter i ver­dens­klas­se». Det er et godt am­bi­sjons­nivå, som også må kon­kre­ti­se­res i føl­gen­de tre di­men­sjo­ner i kom­men­de stor­tings­mel­ding: Has­tig­het, geo­gra­fi og tek­no­lo­gi.

Has­tig­het – sett am­bi­siø­se krav til ka­pa­si­tet. Tregt bred­bånd mø­ter ikke den di­gi­ta­le sta­tens am­bi­sjo­ner, en­ten det er for å øke mu­lig­he­ter til de­sen­tra­li­sert un­der­vis­ning el­ler ut­vi­det bruk av vi­deo­kon­sul­tan­sjo­ner i helse­tje­nes­ten. Sta­ten tren­ger en ro­bust di­gi­tal grunn­mur, og inn­byg­ger­ne tren­ger tje­nes­ter som fun­ge­rer bå­de i dag og i mor­gen. Bruk sta­tens mid­ler til høy­ka­pa­si­tets bred­bånd med minst 100 Mbps – og se gjer­ne til Sve­ri­ge

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway