Lister

In­gen dom­sto­ler skal leg­ges ned!

-

Det er na­tur­lig at en så vik­tig sak som dom­stol­struk­tu­ren blir de­bat­tert og at det er for­skjel­li­ge meninger om hva som er den bes­te løs­nin­gen. Men det er et dår­lig ut­gangs­punkt om de­bat­ten ba­se­rer seg på feil­in­for­ma­sjon og en mis­ten­ke­lig­gjø­ring av hver­and­res mo­ti­ver. Sen­ter­par­ti­et for­sø­ker i ar­tik­ke­len

(Lis­ter24 21.11.20), å ska­pe et bil­de av at dom­sto­ler skal leg­ges ned og at man­ge vil mis­te job­ben. Det er ikke rik­tig!

Riks­re­vi­sjo­nen pek­te på fle­re for­hold som det er be­hov for å gjø­re noe med:

- De sto­re dom­sto­le­ne har ofte lan­ge kø­er.

- De små dom­sto­le­ne har mye le­dig ka­pa­si­tet som ikke blir brukt

- Re­krut­te­ring kan va­ere ut­ford­ren­de en­kel­te ste­der

- Sa­ke­ne av­gjø­res ulikt mel­lom dom­sto­le­ne

For å møte dis­se ut­ford­rin­ge­ne har re­gje­rin­gen fore­slått å ut­vi­de retts­kret­se­ne. For vår del be­tyr det at Ag­der blir en retts­krets, og at dom­sto­le­ne i Lis­ter, Kris­tian­sand og Aust-ag­der skal be­stå. Om vi kal­ler det retts­sted el­ler dom­stol er ikke det vik­tigs­te. Det som be­tyr noe er at fag­mil­jø­ene skal vi­dere­fø­res og at folk fort­satt kan for­hol­de seg til sin lo­ka­le dom­stol.

For­bed­rin­gen lig­ger i at dom­sto­le­ne nå kan for­de­le sa­ke­ne mer jevnt mel­lom seg slik at le­dig ka­pa­si­tet ut­nyt­tes, og at det blir mer ak­ti­vi­tet i hver en­kelt dom­stol. Det­te vil na­tur­lig­vis også let­te på saks­be­hand­lings­ti­den.

med dom­sto­la­ne no, Bene­stad? Kva

Si­den pres­set ofte er størst ved de størs­te dom­sto­le­ne, vil det­te bety fle­re sa­ker for dis­trikts­dom­sto­le­ne. At Sen­ter­par­ti­et full­sten­dig over­ser det­te po­en­get er un­der­lig.

Dom­sto­le­ne in­nen­for hver nye krets vil bli le­det av èn so­ren­skri­ver. I dag har hver dom­stol sin so­ren­skri­ver. Vi vil med det­te for­sla­get få faer­re so­ren­skri­ve­re som dri­ver med ad­mi­ni­stra­sjon og le­del­se, og fle­re dom­me­re. In­gen av da­gens so­ren­skri­ve­re skal mis­te job­ben. De skal hel­ler over­fø­res til døm­men­de virk­som­het. Det er også vik­tig å un­der­stre­ke at vi ikke leg­ger opp til noen ho­ved-dom­stol i hver retts­krets. Alle dom­sto­ler er like­stil­te, og so­ren­skri­ve­ren skal ha sin til­stede­va­er­el­se på alle dom­sto­le­ne i kret­sen.

Dom­sto­le­ne har fått økte ram­mer gjen­nom bud­sjet­tet for 2021. En av­kla­ring av struk­tu­ren vil leg­ge et lang­sik­tig grunn­lag for ut­vik­ling av dom­sto­le­ne i Nor­ge, og en ut­vik­ling av gode fag­mil­jø­er ved alle dom­sto­le­ne i Ag­der. Det vil styr­ke rett­sik­ker­he­ten, gi bed­re ka­pa­si­tets­ut­nyt­tel­se og re­du­se­re vente­ti­den.

Med venn­lig hil­sen

Nor­unn Tvei­ten Bene­stad, stor­tings­re­pre­sen­tant (H), Vest-ag­der

 ?? FOTO: MO­NA WIKØREN ?? Nor­unn Tvei­ten Bene­stad skri­ver i det­te le­ser­inn­leg­get at Lis­ter ting­rett skal be­stå.
FOTO: MO­NA WIKØREN Nor­unn Tvei­ten Bene­stad skri­ver i det­te le­ser­inn­leg­get at Lis­ter ting­rett skal be­stå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway