Lister

Sat­ser på pub­drift i Kris­tian­sand også

Ter­je Ous­dal ut­vi­der pub­drif­ten og etab­le­rer seg også i Kris­tian­sand.

- OLAV HO­EL olav.ho­el@lis­ter24.no

Det nye ute­ste­det vil få nav­net Fi­lo­so­fen, og skal ha en ut­pre­get vok­sen pro­fil.

– Fi­lo­so­fen skal va­ere et møte­sted hvor den gode pra­ten og dis­ku­sjo­nen står i sen­trum. Jeg øns­ker å ska­pe kva­li­tet som va­rer. Kort­sik­tig pro­fitt­jag er ikke min ide om ute­li­vet. Det opp­le­ves også godt at sel­ska­pet som ei­er byg­nings­mas­sen, vir­ke­lig øns­ket at pro­sjek­tet ble vir­ke­lig­gjort, sier Ous­dal til Lis­ter.

- Gir me­ning i li­vet

Han tar sik­te på å åpne det nye ste­det inn mot pås­ken 2021. Til tross for at han dri­ver i en ut­satt bran­sje som har va­ert gjen­nom og fort­satt står i vans­ke­li­ge ti­der som føl­ge av ko­ro­na­en, er han ikke redd for å sat­se.

– Fø­lel­sen av å ska­pe noe, er selve mo­ti­va­sjo­nen for å hol­de på i den­ne ut­sat­te og vans­ke­li­ge bran­sjen. Man ska­per ar­beids­plas­ser og opp­le­vel­ser, og det gir me­ning i li­vet, sier Ous­dal.

Fire ute­ste­der

Fra før dri­ver han ute­ste­de­ne Bonde­hei­men, Pakk­hu­set og Val­hall i Far­sund, og den nye pu­ben i Kris­tian­sand vil der­for bli den fjer­de han har an­sva­ret for.

– Ut­vi­del­sen be­tyr der­imot in­gen­ting for sats­nin­gen i Far­sund, på­pe­ker Ous­dal.

 ?? FOTO: OLAV HO­EL ?? Ter­je Ous­dal dri­ver al­le­re­de tre ute­ste­der i Far­sund. Til vår­en åp­ner han sitt fjer­de.
FOTO: OLAV HO­EL Ter­je Ous­dal dri­ver al­le­re­de tre ute­ste­der i Far­sund. Til vår­en åp­ner han sitt fjer­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway