Lister

Bil­det ble delt over hele ver­den

7. klas­se ved Lik­nes sko­le del­te et bil­de med opp­ford­ring om å dele vi­de­re. I lø­pet av kort tid ble bil­det delt over hele ver­den.

- CECI­LIE NIL­SEN ceci­lie.nil­sen@lis­ter24.no

– I slut­ten av ok­to­ber had­de vi fo­kus på nett­vett og de­ling av bil­der på nett. Jeg som la­erer har sett fle­re sli­ke bil­der tid­li­ge­re, og øns­ket å gjen­nom­føre det selv for at ele­ve­ne her i Kvi­nes­dal skul­le få litt mer ei­er­skap og for­stå­el­se for det, for­tel­ler la­erer May Hil­de Gulle­stad.

Et eks­pe­ri­ment

7. klas­se ved Lik­nes sko­le i Kvi­nes­dal snak­ket litt om hva de sy­nes er greit og hva som ikke er greit at de selv de­ler el­ler at and­re de­ler om dem. Og hva det be­tyr at noen tar scre­en­s­hot av bil­der og ting vi de­ler. Om at ting vi kan­skje vel­ger å slet­te i etter­tid, li­ke­vel kan lig­ge ute og va­ere der for all­tid.

Da ble de eni­ge om å leg­ge ut et bil­de for å se hvor man­ge som kom til å dele.

– Da ele­ve­ne fikk gjet­te hvor man­ge gan­ger de trod­de bil­det kom til å bli delt, svar­te ele­ve­ne litt for­skjel­lig. Det var en som vir­ke­lig ikke had­de tro­en på at mi­ne bil­der kom til å bli delt, og fore­slo null de­lin­ger. Noen and­re fore­slo tre og fem gan­ger. En an­nen elev tok hardt i og fore­slo 1 mil­lion de­lin­ger. Dis­ku­sjo­nen fort­sat­te og og de fles­te gikk opp til tall rundt 20, 30 og 40. En elev tip­pet på 1000, men fler­tal­let men­te li­ke­vel at det kom til å bli delt cir­ka 30 gan­ger på én uke, for­tel­ler Gulle­stad.

16.32 sam­me dag la­ere­ren ut bil­det.

19 mi­nutt se­ne­re var det blitt delt 29 gan­ger.

Et­ter én time var bil­det oppe i 121 de­lin­ger.

No­ter­te plas­se­rin­ge­ne

– Jeg ble da tip­set om å opp­ford­re til at de som del­te bil­det skul­le kom­men­ta­rer hvor de bod­de. Dis­se plas­se­rin­ge­ne har jeg se­ne­re lagt inn i maps og fil­met re­sul­ta­tet, sier la­ere­ren.

Et­ter 3 ti­mer var bil­det blitt delt 678 gan­ger.

Et­ter 5 ti­mer run­det det 1000 de­lin­ger.

Et­ter 16 ti­mer var bil­det blitt delt 1400 gan­ger.

På ett døgn var bil­det blitt delt over 2000 gan­ger.

An­sikts­ut­tryk­ke­ne

– Noe av det gøy­es­te med pro­sjek­tet for meg som la­erer, var nok an­sikts­ut­tryk­ket på ele­ve­ne da­gen et­ter. Da det gikk opp for dem at bil­de var blitt delt «litt» mer enn 30 gan­ger, og det kun på ett døgn, smi­ler Gulle­stad.

– Det var også vel­dig spen­nen­de å føl­ge med på hvor bil­det ble delt. Vi be­ve­get oss først gjen­nom sto­re de­ler av Nor­ge, så ble bil­det delt ut av lan­det og til de and­re nor­dis­ke lan­de­ne. Vi­de­re ble det delt til man­ge ste­der i Ne­der­land og Stor­bri­tan­nia, og vi­de­re ut til and­re kon­ti­nen­ter. Jeg per­son­lig ble også vel­dig sjok­kert over at vi nåd­de SørKorea og Ki­na. I Aust­ra­lia, Faer­øy­ene, Is­land og Bra­sil, Ar­gen­ti­na, Sør-afri­ka, Zam­bia og fle­re sta­ter i USA ble bil­det også delt.

Ele­ve­ne i 7. klas­se sy­nes det var kult å se hvor man­ge land bil­det ble delt i. De for­tel­ler også at de har la­ert at de ikke skal dele bil­der av seg selv på nett, som de ikke vil skal lig­ge på nett. Det gjel­der alle slags bil­der. Over halv­par­ten sier de ble vel­dig over­ras­ket over re­sul­ta­tet og an­tall de­lin­ger. Res­ten for­ven­tet man­ge de­lin­ger når det var opp­ford­rin­gen, og ble der­for ikke så over­ras­ket.

– Tenk over hva du de­ler

En elev sier at han ble vel­dig over­ras­ket over at det var blitt delt til Ki­na, for­di det kan­skje ikke er så man­ge der som kan en­gelsk. Men ele­ve­ne var ge­ne­relt eni­ge om at det at la­ere­ren over­sat­te teks­ten til en­gelsk, gjor­de at bil­det ble delt for­te­re og til fle­re.

Én uke se­ne­re er bil­det blitt delt 3203 gan­ger, kom­men­tert 630 gan­ger, likt 350 gan­ger og «reist» til 333 uli­ke plas­ser ver­den.

– Kon­klu­sjo­nen er klar: Tenk over hva du de­ler, av­slut­ter Gulle­stad.

Det var også vel­dig spen­nen­de å føl­ge med på hvor bil­det ble delt.

May Hil­de Gulle­stad

 ??  ??
 ??  ?? 7. klas­se ved Lik­nes sko­le og de­res la­erer, May Hil­de Gulle­stad, pos­tet det­te bil­det på Face­bo­ok for å ut­fø­re et eks­pe­ri­ment på hvor man­ge gan­ger det vil­le bli delt.
7. klas­se ved Lik­nes sko­le og de­res la­erer, May Hil­de Gulle­stad, pos­tet det­te bil­det på Face­bo­ok for å ut­fø­re et eks­pe­ri­ment på hvor man­ge gan­ger det vil­le bli delt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway