Lister

Ly­ser opp barne­av­de­ling

Er det å ut­smyk­ke en barne­av­de­ling på et syke­hus «en nød­ven­dig rei­se»? – Jeg var på nip­pet til ikke å dra. Men så inn­så jeg hvor vik­tig det­te var.

- NTB-GIT­TE JOHANNESSE­N

Fro­de Ska­ren fra Kvi­nes­dal er i gang med å ut­smyk­ke barne­av­de­lin­gen på Akers­hus uni­ver­si­tets­syke­hus i Lø­ren­skog: - Jeg var på nip­pet til ikke å dra. Men så inn­så jeg hvor vik­tig det­te var.

Det sier tre­barns­fa­ren og gate­kunst­ne­ren Fro­de Ska­ren, som ma­ler un­der nav­net Ugly­logo. Han reis­te fra det na­er­mest smitte­fri hjem­ste­det Kvi­nes­dal til barne­av­de­lin­gen på Akers­hus uni­ver­si­tets­syke­hus i Lø­ren­skog.

– Jeg satt der nede på byg­da og les­te om hvor skum­mel smitte­si­tua­sjo­nen var i ho­ved­stads­om­rå­det, med­gir Ska­ren. Som nå er inn­lo­sjert i en egen syke­hus­lei­lig­het den nes­te uken for å male, og som vil ko­ro­na­tes­te seg før han rei­ser hjem igjen.

Når han er fer­dig med opp­dra­get, vil et førti­tall farge­gla­de fi­gu­rer spret­te rundt i syke­hus­rom­me­ne og kor­ri­do­re­ne som hu­ser barn med kreft el­ler som er un­der or­to­pe­disk og ki­rur­gisk be­hand­ling.

– Vi red­der ikke liv, men det er noe po­si­tivt vi kan bi­dra med, sier Ja­mes Fi­nu­ca­ne, ku­ra­tor i Oslo Stre­et Art, som fikk fore­spør­se­len fra barne­av­de­lin­gen.

Han tenk­te det vil­le pas­se med Fro­de Ska­rens hu­mo­ris­tis­ke gate­kunst og il­lust­ra­sjo­ner.

– Kan­skje kan vi red­de et øye­blikk, fore­slår Ska­ren, som er i ferd med å skis­se opp de geome­tris­ke fi­gu­re­ne som skal pry­de det førs­te senge­rom­met han gir seg i kast med.

Mind­re skum­melt

At kuns­ten er vik­tig er iall­fall av­de­lings­le­der El­se And­re­sen over­be­vist om. Det var hun som kon­tak­tet Fi­nu­ca­ne da det van­ket mid­ler til barne­av­de­lin­gen.

– Bil­der, far­ger og fi­gu­rer fen­ger barn, og kan gjø­re mil­jø­et litt mind­re skum­melt og gjen­kjen­ne­lig. De kan av­le­des litt fra smer­te og red­sel, og det gjør det også let­te­re å star­te kom­mu­ni­ka­sjon med dem når vi sam­men ser på bil­de­ne. På det gam­le syke­hu­set had­de vi en vegg de­ko­rert av en skole­klas­se. Jeg vet ikke hvor man­ge gan­ger jeg tril­let barn opp og ned langs den for å av­las­te for­eld­re­ne og av­le­de, mens vi be­gyn­te med å snak­ke om hva vi så, for­tel­ler syke­plei­e­ren.

Men i det «nye» syke­hus­byg­get til Ahus, som sto klart for mer enn ti år si­den, er veg­ge­ne frem­de­les vel­dig hvi­te. El­se And­re­sen for­tel­ler til NTB at hun øns­ket seg mer far­ger, og «noe som kun­ne fen­ge sto­re og små». For barne­av­de­lin­gen rom­mer pa­si­en­ter fra 9 til 18 år.

– Det er ikke så gøy å va­ere 17 år og lig­ge på syke­hus om­gitt av Fan­tor­an­gen og del­fi­ner, sier hun med et li­te smil.

– Et lys­punkt

Der­for kon­tak­tet hun syke­hu­sets ung­doms­råd, som be­står av unge med er­fa­ring fra det å va­ere syk. Og de lik­te ide­en med stre­et art. Tan­ken bak er at ka­rak­te­rens form og far­ge vil tref­fe de mins­te, mens de stør­re pa­si­en­te­ne vil like hu­mor og ut­tryk­ket de­res.

– Jeg tror de vil ska­pe en god stem­ning, sier El­se And­re­sen om det som snart vil gle­de unge pa­si­en­ter – som un­der pan­de­mi­en ikke kan få be­søk av søs­ken el­ler ven­ner.

Tak­ket va­ere mid­ler fra en barne­sko­le som måt­te ko­ro­na­av­ly­se klasse­tu­ren, en vi­dere­gå­en­de sko­le som do­ner­te over­skud­det fra sitt Ungt en­tre­pre­nør­skaps­pro­sjekt, samt bi­drag fra en lo­kal bank og Barne­kreft­for­enin­gen i Oslo og Akers­hus kun­ne Fi­nu­ca­ne og Ska­ren sist fre­dag ba­ere inn over 10 li­ter farge­glad ma­ling.

– Vi var litt be­kym­ret da ko­ro­na­en tok seg opp, men vi får det til smitte­vern­mes­sig. Det er ikke så mye an­net po­si­tivt som skjer, så det­te blir et lys­punkt. Vi har gle­det oss til det si­den mai, sier El­se And­re­sen.

Klar til jul

– Kan­skje er det eks­tra nød­ven­dig nå, sier Ja­mes Fi­nu­ca­ne i Oslo Stre­et Art, som står bak ut­smyk­kings­opp­dra­get. Han prio­ri­ter­te barne­av­de­lin­gen – også som et bi­drag til helse­ar­bei­der­ne som har stått fremst i

kam­pen mot korona.

– Det har va­ert et utro­lig dys­tert år, og den­ne vin­te­ren kom­mer til å bli spe­si­elt tøff med sta­dig stren­ge­re til­tak. På top­pen av det­te vil noen barn be­fin­ne seg på syke­hu­set ved jule­ti­der. Det mins­te vi kan gjø­re er å gi pa­si­en­ter og an­sat­te noe å smi­le om i form av Fro­des farge­rike ka­rak­te­rer, som vi hå­per vil brin­ge man­ge smil til bå­de barn og voks­ne, sier Fi­nu­ca­ne til NTB.

Sam­ti­dig på­pe­ker han at det også er vik­tig å støt­te kunst­ner­ne un­der ko­rona­pan­de­mi­en.

– Kul­tur­bran­sjen er hardt ram­met, og har lidd upro­por­sjo­nalt mye. Vi vur­de­rer hvert pro­sjekt nøye, for ikke å ta unø­dig ri­si­ko.

Skjult moro

Fro­de «Ugly­logo» Ska­ren skap­te de farge­rike fi­gu­re­ne spe­si­elt for barne­av­de­lin­gen på Ahus, og skal male – ikke spraye – dem på veg­ge­ne.

– Jeg bru­ker rull og pen­sel og er der­med ikke den ty­pis­ke stre­et­ar­tis­ten, sier Ska­ren, som et­ter å ha stu­dert vi­su­ell kom­mu­ni­ka­sjon ved Kunst­høg­sko­len i Oslo flyt­tet hjem igjen til Kvi­nes­dal der han har stu­dio i en om­bygd låve.

– Jeg job­ber mest som il­lust­ra­tør, og la­ger po­si­ti­ve og gla­de ka­rak­te­rer. Men jeg hol­der også på med å ut­smyk­ke en 140 me­ter lang vegg i Kvi­nes­dal sen­trum! På veg­ge­ne her valg­te jeg uni­ver­sa­le for­mer, som fir­kan­ter, tre­kan­ter og sirk­ler, som jeg hå­per blir tid­løse. De sam­me ka­rak­te­re­ne går igjen, for å ska­pe gjen­kjen­nel­se hos de mins­te. Men jeg leg­ger også inn noen skjul­te ting – som de eld­re ung­dom­me­ne og de voks­ne an­sat­te og be­sø­ken­de kan­skje vil opp­da­ge et­ter hvert, lover han.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Fro­de "Ugly­logo" Ska­ren (t.v.) ryk­ket inn på barne­av­de­lin­gen på Akers­hus uni­ver­si­tets­syke­hus sist helg, for å de­ko­re­re bå­de senge­rom som det­te og kor­ri­do­re­ne med en ha­er­ska­re farge­rike ka­rak­te­rer. Her sam­men med av­de­lings­le­der El­se And­re­sen og Ja­mes Fi­nu­ca­ne i Oslo Stre­et Art. Foto: Git­te Johannesse­n /
NTB
Fro­de "Ugly­logo" Ska­ren (t.v.) ryk­ket inn på barne­av­de­lin­gen på Akers­hus uni­ver­si­tets­syke­hus sist helg, for å de­ko­re­re bå­de senge­rom som det­te og kor­ri­do­re­ne med en ha­er­ska­re farge­rike ka­rak­te­rer. Her sam­men med av­de­lings­le­der El­se And­re­sen og Ja­mes Fi­nu­ca­ne i Oslo Stre­et Art. Foto: Git­te Johannesse­n / NTB
 ?? FOTO: GIT­TE JOHANNESSE­N / NTB ?? Fro­de Ska­ren reis­te fra Kvi­nes­dal til Lø­ren­skog for å ut­smyk­ke barne­av­de­lin­gen i tred­je eta­sje på Akers­hus uni­ver­si­tets­syke­hus. Det er en senge­post, der unge pa­si­en­ter iblant lig­ger len­ge - el­ler kom­mer fle­re gan­ger.
FOTO: GIT­TE JOHANNESSE­N / NTB Fro­de Ska­ren reis­te fra Kvi­nes­dal til Lø­ren­skog for å ut­smyk­ke barne­av­de­lin­gen i tred­je eta­sje på Akers­hus uni­ver­si­tets­syke­hus. Det er en senge­post, der unge pa­si­en­ter iblant lig­ger len­ge - el­ler kom­mer fle­re gan­ger.
 ?? FOTO: GIT­TE JOHANNESSE­N / NTB ?? An­na­bell (8) li­ker de farge­rike rom­ka­me­ra­te­ne sine, som Fro­de "Ugly­logo" Ska­ren har ut­smyk­ket senge­rom­met "hen­nes" med på Akers­hus uni­ver­si­tets­syke­hus.
FOTO: GIT­TE JOHANNESSE­N / NTB An­na­bell (8) li­ker de farge­rike rom­ka­me­ra­te­ne sine, som Fro­de "Ugly­logo" Ska­ren har ut­smyk­ket senge­rom­met "hen­nes" med på Akers­hus uni­ver­si­tets­syke­hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway