Lister

Har an­ket vold­tekts­dom

En ung mann fra vest i Ag­der har an­ket vold­tekts­dom­men på nes­ten syv års ube­tin­get feng­sel. Der­som an­ken går gjen­nom må of­re­ne for­kla­re seg i ret­ten for tred­je gang.

- ALEX­AND­RA INDSETH LANGEGARD alex­and­ra.langegard@lis­ter24.no

– De for­na­er­me­de er vel­dig lei seg. Det er jo en for­fer­de­lig ny­het å få. De fø­ler at de ald­ri blir fer­dig med den­ne sa­ken. Og det er en fryk­te­lig på­kjen­ning å skul­le for­kla­re seg nok en gang, sier bi­stands­ad­vo­kat An­ne Ri­ta Me­berg til Lis­ter man­dag kveld.

Det var Faed­re­lands­ven­nen som først om­tal­te an­ken.

Ble ikke over­ras­ket

En ung mann fra vest i Ag­der ble 30. ok­to­ber dømt til seks år og ti må­ne­ders feng­sel for vold­tekt, og for å hatt sek­su­ell om­gang med en rek­ke mindre­åri­ge Lis­ter-jen­ter. I til­legg ble han dømt til å be­ta­le en sam­let sum på 440.000 kro­ner til sa­kens fem for­na­er­me­de. For­hol­de­ne fant sted i pe­rio­den 2016–2017.

Man­nen har gjen­nom hele pro­ses­sen nek­tet straff­skyld for vold­tek­te­ne, men er­kjent straff­skyld for å ha hatt sex med én av de for­na­er­me­de mindre­åri­ge.

Bi­stands­ad­vo­kat og jen­te­nes forsvarer, An­ne Ri­ta Me­berg, ble ikke over­ras­ket da hun hør­te om an­ken.

– Det er en al­vor­lig dom, så da er det ofte for­ven­tet at de be­nyt­ter seg av mu­lig­he­ten til å anke. Vi får bare for­hol­de oss til det, og se om an­ken slip­per inn. Kan­skje får vi vite det før jul, men mest sann­syn­lig et­ter, sier hun.

Fle­re run­der i ret­ten

Opp­rin­ne­lig skul­le retts­sa­ken gjen­nom­fø­res den sis­te uken i ja­nu­ar. Alle de for­na­er­me­de rakk den gang å for­kla­re seg. På dag tre ble retts­sa­ken av­brutt da til­tal­te av helse­mes­si­ge år­sa­ker ikke møt­te opp i ret­ten. Ny dato for retts­sa­ken ble 16. mars. På grunn av ko­ro­na­si­tua­sjo­nen ble også den­ne ut­satt.

Til slutt ble rett­sa­ken gjen­nom­ført i slut­ten av ok­to­ber. På grunn av for­sin­kel­se i saks­be­hand­lin­gen som føl­ge av co­vid-19, ble det gitt en straffe­ra­batt på åtte må­ne­der.

Der­som an­ken går gjen­nom vil det bli tred­je gang jen­te­ne må for­kla­re seg for ret­ten. Det­te til tross for at vi­deo­opp­tak av for­kla­rin­ge­ne har blitt be­nyt­tet ved fle­re an­led­nin­ger.

– Det er sånn at film ikke gjel­der som for­kla­ring, når sa­ken skal opp i en ny in­stans, av­slut­ter Me­berg.

Det er en fryk­te­lig på­kjen­ning å skul­le for­kla­re seg nok en gang

Bi­stands­ad­vo­kat An­ne Ri­ta Me­berg

 ?? FOTO: ALEX­AND­RA INDSETH LANGEGARD ?? Bi­stands­ad­vo­kat An­ne Ri­ta Me­berg for­tel­ler at of­re­ne tok ny­he­ten tungt.
FOTO: ALEX­AND­RA INDSETH LANGEGARD Bi­stands­ad­vo­kat An­ne Ri­ta Me­berg for­tel­ler at of­re­ne tok ny­he­ten tungt.
 ??  ?? Rett­sa­ken har fore­gått i Lis­ter ting­rett for luk­ke­de dø­rer. Pres­sen fikk imid­ler­tid til­la­tel­se til å va­ere til ste­de.
Rett­sa­ken har fore­gått i Lis­ter ting­rett for luk­ke­de dø­rer. Pres­sen fikk imid­ler­tid til­la­tel­se til å va­ere til ste­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway