Lister

– Blir for mye rundt Kris­tian­sand

Lo­kal­lags­le­der Torrey Skei­brok i Far­sund KRF har li­te til overs for stor­tings­lis­ten til no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en i hans eget par­ti.

- TOM ARILD STØ­LE tom.arild@lis­ter24.no

– Den­ne lis­ten sier vel­dig li­te om re­gio­nen. Det blir for mye rundt Kris­tian­sand, så hvis det skal va­ere en lis­te som er rett for hele Ag­der, så må det va­ere en stør­re bred­de i geo­gra­fi­en, sier Skei­brok til Faed­re­lands­ven­nen.

No­mi­na­sjons­møte

Tors­dag skal Krf-po­li­ti­ker­ne fra Ag­der ta stil­ling til no­mi­na­sjons­ko­mi­te­ens for­slag til lis­te foran nes­te års stor­tings­valg.

På top­pen av lis­ten tro­ner bar­ne- og fa­mi­lie­mi­nis­ter, og parti­le­der Kjell In­golf Rop­stad fra Ev­je og Horn­nes. På andre­plass står Jor­unn Los­si­us fra Lil­le­sand.

Den enes­te vest for Kris­tian­sand, som har fått plass på lis­ten, er Jan­ne Ny­støl fra Far­sund, på fem­te­plass.

Lyng­dø­len Hans Fred­rik Grø­van, som har sit­tet på Stor­tin­get si­den 2013, og som er par­ti­ets par­la­men­ta­ris­ke le­der, sig­na­li­ser­te så tid­lig som i mars i år at han ikke øns­ket gjen­valg. Men fle­re lo­kal­valg yt­ret øns­ke om at Grø­van skul­le fort­set­te på Stor­tin­get, noe som gjor­de at 67-årin­gen om­be­stem­te seg på sen­som­mer­en.

No­mi­na­sjons­ko­mi­te­en har imid­ler­tid valgt å fore­slå Rop­stad på topp, som det na­tur­li­ge første­val­get. For å sik­re kjønns­ba­lan­sen har ko­mi­te­en prio­ri­tert Los­si­us på andre­plass.

Torrey Skei­brok me­ner imid­ler­tid Rop­stad og Grø­van er de bes­te kan­di­da­te­ne, og me­ner ikke det er pro­ble­ma­tisk med to menn på topp.

– De to er selv­skrev­ne når det gjel­der å ten­ke Sør­lan­dets ve og vel. De er på et nivå for seg selv. Så det har vi in­gen dår­lig fø­lel­se for, sier han til Faed­re­lands­ven­nen.

Bak­ken er enig

Tid­li­ge­re Aud­ne­dal-ord­fø­rer Rei­dun Bak­ken, som sit­ter i kom­mune­sty­ret i Lyng­dal er enig med Skei­brok.

– Jeg har for­stått at det ikke er greit med to menn på topp, men det er ikke min størs­te be­kym­ring. Jeg had­de klart å stil­le meg bak en lis­te med Kjell In­golf, Hans Fred­rik og Jor­unn, sier Bak­ken til avi­sen.

Mens man­ge and­re par­ti­er har valgt å set­te opp en lis­te for hvert valg­dis­trikt, bå­de i Vestag­der og Aust-ag­der, har no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en til Ag­der KRF inn­stilt én fel­les­lis­te.

Bak­ken me­ner at med to lis­ter, en for hvert valg­dis­trikt vil man få fle­re navn på lis­ten, noe som hun tror had­de gitt par­ti­et fle­re stem­mer.

KRF lig­ger for ti­den un­der sperre­gren­sen på me­nings­må­lin­ge­ne. Ikke en gang par­ti­ets første­kan­di­dat er sik­ret plass på Stor­tin­get.

No­mi­na­sjons­ko­mi­te­en i Ag­der KRF har til­budt Hans Fred­rik Grø­van og Per Sver­re Kvin­laug plass på lis­ten. Grø­van har tak­ket nei til å stå på tredje­plass el­ler len­ger ned. Også Kvin­laug har tak­ket nei. Le­der av no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en Andreas Bro­vig sier til Faed­re­lands­ven­nen at han me­ner ko­mi­te­en har fått en god geo­gra­fisk ba­lan­se med Jan­ne Ny­støl fra Far­sund på fem­te­plass og Jon Olav Strand fra Ri­sør på sjette­plass.

 ?? FOTO: MO­NA WIKØREN ?? Torrey Skei­brok er le­der av Far­sund KRF og er kri­tisk til stor­tings­lis­ten til no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en i Ag­der KRF.
FOTO: MO­NA WIKØREN Torrey Skei­brok er le­der av Far­sund KRF og er kri­tisk til stor­tings­lis­ten til no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en i Ag­der KRF.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway