Ikke for sent

«I Nor­ge er den tra­di­sjo­nel­le grill­se­son­gen alt for kort, og de fles­te pak­ker vekk gril­len på sen­som­mer­en. Men det er in­gen grunn til å gjem­me bort ut­sty­ret selv om gra­de­ne kry­per ned­over.»

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST PER FOTO

Lyst på spa­reribs fra egen smoker el­ler kule­grill? En gjeng en­tu­si­as­ter fast­slår at se­son­gen for BBQ va­rer hele året!

TRIO­EN BAK boka Grill & BBQ-bi­be­len slår fast at «grill­mat sma­ker om mu­lig enda bed­re om vin­te­ren», og ut­ford­rer oss til å til­be­re­de selv jule­ma­ten på gril­len i år. An­ders Ro­e­de, Chris­ten Ro­e­de og Roar Sand­vik ga­ran­te­rer at en lang­tids­stekt rib­be på gril­len (med litt røyk­smak) vil gi en etter­leng­tet vri på jule­ma­ten til svi­ger­mor.

Tar ma­ten til nye høy­der

De tre for­fat­ter­ne ryd­der også opp i usik­ker­he­ten rundt bru­ken av be­gre­pe­ne grill og bar­be­que. I boka er gril­ling det sam­me som di­rek­te var­me, bar­be­que er in­di­rek­te var­me. To si­der av sam­me sak, med and­re ord.

Al­li­ke­vel leg­ges det ikke skjul på hva for­fat­ter­ne selv fore­trek­ker. Det er greit at far leg­ger noen ko­te­let­ter på knall­varm grill­rist (de blir gode, in­gen tvil om det), «men det fin­nes en an­nen måte å gril­le på: Low and slow, som hand­ler om å lang­tids­gril­le ma­ten ved lav, in­di­rek­te var­me. For det førs­te tar røy­ken grill­ma­ten din til helt nye høy­der. For det and­re for­vand­ler den også sei­ge styk­ker som van­lig­vis kan bru­kes i gryte­ret­ter til ny­de­lig, mørt kjøtt som nes­ten ram­ler fra hver­and­re. Det­te er bar­be­que.» Bruk den gril­len du har

Det fin­nes gril­ler i alle mu­li­ge va­ri­an­ter, men for­fat­ter­ne av den­ne boka un­der­stre­ker at du ut­mer­ket godt kan bru­ke din egen kule­grill, som det fin­nes utal­li­ge av i nors­ke hjem og ha­ger. Skal du gril­le low and slow på din kule­grill er det greit å føl­ge dis­se tip­se­ne:

• Ha kull på én side av gril­len. Pass på at du ikke bru­ker for mye, da blir det for varmt.

Plas­ser en skål med vann på mot­satt side, der det ikke lig­ger kull, for å til­fø­re fuk­tig­het. Det­te for­hin­der også at kull kom­mer over i mat­so­nen.

Legg ma­ten på den de­len av ris­ten som er over vanns­kå­len.

Ha full åp­ning på trekk­ven­ti­le­ne for å få mak­si­mal for­bren­ning og luft­til­før­sel. Hvis du jus­te­rer var­men ved å luk­ke ven­ti­le­ne helt, kve­ler du for­bren­nin­gen. Da får du dår­li­ge­re trekk, og det kan gi di­rek­te usunn røyk.

Sett lok­ket på. Bruk et bra ter­mo­me­ter for å måle tem­pe­ra­tu­ren i «kjøtt­so­nen». Prøv deg fram til du fin­ner rik­tig meng­de med kull. For å hol­de jevn tem­pe­ra­tur, for­søk å fin­ne et • • • • • pas­sen­de in­ter­vall hvor du må til­set­te en pas­se meng­de kull.

Legg litt tre­flis på kul­let for å til­fø­re røyk­smak. Det er lite flis som skal til for å gi nok røyk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.