Nord­len­din­ge­ne vi­ser vei

Mat fra Norge - - KORT NYTT -

OSLO: Nord­len­din­ger bru­ker bu­tik­ken når de skal fin­ne lo­kal­mat, hele 75% sier at de hand­ler lo­kal­ma­ten i bu­tik­ken.

– Der­for er det så vik­tig at bu­tik­ke­ne har den lo­ka­le ma­ten og den lo­ka­le drik­ken, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Stif­tel­sen Mat­merk, Ni­na Sun­dqvist i en presse­mel­ding.

Også i res­ten av lan­det er bu­tik­ken første­valg når for­bru­ker­ne skal ha lo­kal­pro­du­ser­te mat­spe­sia­li­te­ter. Spise­fakta­un­der­sø­kel­sen vi­ser at 70% hand­let lo­kal­ma­ten i dag­lig­vare­bu­tik­ken. 27% fant sine lo­ka­le spe­sia­li­te­ter på Bon­dens mar­ked og 16 % sier de kjøp­te nors­ke, lo­kal­pro­du­ser­te mat­spe­sia­li­te­ter på en mat­fes­ti­val.

Re­gio­na­le for­skjel­ler Nord­len­din­gen er alt­så de som of­test hand­ler lo­kal­mat i dag­lig­vare­bu­tik­ken. I de tre nord­ligs­te fyl­ke­ne er det hele 75% som sier bu­tik­ken er der de hand­ler lo­kal­ma­ten. I Oslo er det faer­re som hand­ler lo­kal­ma­ten i bu­tikk, (67%) og fler som går på mathall/spe­sial­bu­tik­ker (42%) el­ler Bon­dens mar­ked (29%).

– Vi har len­ge sett at den lo­ka­le bu­tik­ken er den vik­tigs­te salgs­ka­na­len for lo­kal­mat, også i by­ene. I fjor ble det solgt lo­kal­mat for 4,9 mil­li­ar­der i bu­tikk. Og selv om and­re salgs­ka­na­ler er vik­ti­ge, så er det i bu­tik­ken vi må set­te inn stø­tet om vi skal nå re­gje­rin­gens mål om en om­set­ning på 10 mil­li­ar­der i 2025, sier Ni­na Sun­dqvist

GÅR FORAN: I fjor star­tet Lo­fo­tenMat opp et pro­sjekt for å syn­lig­gjø­re lo­kal­ma­ten bed­re i lo­ka­le dag­lig­vare­bu­tik­ker i Lo­fo­ten. I dag er det 22 pro­du­sen­ter fra Lo­fo­ten som er re­pre­sen­tert på Coop Ex­tra Lek­nes, her er om­set­nin­gen av lo­kal­mat for­dob­let fra 2016 til 2017 fra ca. 1,5 til 3 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.