Lo­kal ost er i vin­den

Mat fra Norge - - KORT NYTT -

To av 10 nord­menn spi­ser lo­kal­pro­du­sert ost hver må­ned, vi­ser tall fra Ip­sos Spise­fak­ta.

- Det­te lo­ver godt for årets sto­re mat­be­gi­ven­het, Os­te-VM i Ber­gen i no­vem­ber. Nord­menn er på vei til å bli et oste­els­ken­de folk, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Stif­tel­sen Mat­merk, Ni­na Sun­dqvist.

I 2016 dro Nor­ge hjem med hele 17 me­dal­jer fra Os­te-VM i Lon­don, med Kraft­kar fra Ting­vol­lost som vin­ner av den gje­ves­te pri­sen. I år sam­les over 250 oste­eks­per­ter og 3000 os­ter un­der ett tak i Ber­gen.

- Vi gle­der oss til Os­te-VM som skal ar­ran­ge­res i Ber­gen i no­vem­ber, og der hå­per vi nors­ke os­ter vil kon­kur­re­re i top­pen. Kva­li­te­ten og mang­fol­det av norsk­pro­du­sert ost blir sta­dig bed­re og stør­re, vi har rett og slett hatt en oste­re­vo­lu­sjon i Nor­ge de sis­te åre­ne. Ikke minst tak­ket va­ere godt ar­beid fra or­ga­ni­sa­sjo­ner som Norsk Gards­ost og Ha­nen, sier Sun­dqvist.

Mest ost i Oslo og Trøn­de­lag

Tall fra un­der­sø­kel­sen vi­ser at 22% av oss sier at vi spi­ser lo­kal­pro­du­sert ost minst en gang i må­ne­den. Lo­kalt øl er det 15% av oss som sier vi drik­ker må­ned­lig.

Re­gio­nalt er det noen for­skjel­ler. Lo­kal ost ser ut til å bli spist of­test i Midt-Nor­ge og Oslo, der hen­holds­vis 29 og 27% sier de spi­ser lo­kal ost minst en gang i må­ne­den.

STORSPISERE: - Jeg hei­er på alle som spi­ser ost fra lo­ka­le pro­du­sen­ter jeg, men syns jo at vest­len­din­ge­ne bør kla­re å slå Oslo-folk i nes­te års un­der­sø­kel­se. Er det Os­te-VM i Ber­gen, så er det jo bare å spi­se seg inn­på, sier Ni­na Sun­dqvist.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.