Få ster­ke­re bein

Det­te re­vo­lu­sjo­na­ere tre­nings­pro­gram­met gjør unde­råt­te­ne dine stør­re og ster­ke­re.

Men's Health treningsguide 2018 - - INNHOLD - MARTIN ROONEY, ser­ti­fi­sert per­son­lig tre­ner

Det­te re­vo­lu­sjo­na­ere tre­nings­pro­gram­met gjør un­der­såt­te­ne dine stør­re og ster­ke­re.

HVIS DU TRE­NER MED VEK­TER, HAR DU SIK­KERT OPPDAGET AT DET KAN VA­ERE FRISTENDE å hop­pe over ned­re del av krop­pen. Du går jo som re­gel med buk­ser, så hvem leg­ger vel merke til bei­na? Men viss­te du at du re­du­se­rer meng­den musk­ler du kla­rer å byg­ge med rundt 50 pro­sent når du ten­ker sånn? Der­med re­du­se­res også den ge­ne­rel­le styr­ken og ut­hol­den­he­ten. Tenk litt på det. De gode ny­he­te­ne er at du bare er et lite skritt unna dra­ma­tis­ke for­bed­rin­ger. På de nes­te si­de­ne får du det sam­me uni­ke tre­nings­pro­gram­met som bru­kes av idretts­ut­øve­re som tre­ner til NFL Scou­ting Com­bi­ne. Pro­gram­met gir deg en kikck­start og hjel­per deg å byg­ge musk­ler og for­bren­ne sto­re meng­der ka­lo­ri­er, slik at du pres­te­rer bed­re – uan­sett hvil­ken idrett du dri­ver med! Gjør du dis­se øvel­se­ne, kom­mer du dess­uten til å se helt fan­tas­tisk ut!

TRE­NING AV BEI­NA ER RAS­KES­TE VEI TIL Å ØKE MUS­KEL­MAS­SEN!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.