Snar­vei­en til å kom­me i form

Børst støv av den­ne eld­gam­le tre­nings­me­to­den som hjel­per deg å kom­me i form på et blunk.

Men's Health treningsguide 2018 - - INNHOLD - AV MICHAEL EASTER

Børst støv av den­ne eld­gam­le tre­nings­me­to­den som hjel­per deg i form på et blunk.

ANTAGELIGVIS HAR DU ALD­RI HØRT OM JOHN PATRICK O’Shea. Hvis du goog­ler ham, kan du lese om hvor­dan han over­lev­de et 18 me­ter høyt fall i Mount St. He­lens – det står imid­ler­tid in­gen­ting om at han ut­vik­let en av ver­dens mest ef­fek­ti­ve tre­nings­me­to­der.

I 1987 skrev O’Shea, som på den ti­den kon­kur­rer­te ak­tivt i vekt­løf­ting og job­bet som tre­nings­fors­ker ved Ore­gon Sta­te, en avis­ar­tik­kel om en tre­nings­me­to­de han had­de brukt na­er­me­re 20 år på å ut­vik­le. Me­to­den, som han kal­te «in­ter­vall­tre­ning med vek­ter», var et program med høy in­ten­si­tet, som kom­bi­ner­te styr­ke og ut­holde­het.

Først fikk pro­gram­met li­ten opp­merk­som­het, men etter hvert fikk det en lo­jal til­hen­ger­ska­re blant››

tre­ne­re in­nen styr­ke og utholdenhet. Det var slik grunn­leg­ger­ne av Gym Jo­nes, et tre­nings­sen­ter i Salt La­ke City, oppdaget den. «Vi fikk tak i et ek­semp­lar av den avi­sen», for­tel­ler Rob MacDo­nald, dag­lig le­der ved tre­nings­sen­te­ret. «Så be­gyn­te vi å la­ere bort me­to­den til med­lem­me­ne på tre­nings­sen­te­ret, og snart ble den sva­ret for alle som øns­ket seg stør­re styr­ke og utholdenhet på kor­test mu­lig tid.»

Når du tre­ner in­ter­vall­tre­ning med vek­ter ved Gym Jo­nes, vel­ger du ett løft som en­ga­sje­rer alle musk­le­ne i krop­pen, én ut­hol­den­hets­øvel­se med høyt tem­po, og én vekt­løft­nings­øvel­se med man­ge repetisjoner. Først gjør du tre runder med de tre øvel­se­ne du har valgt deg, og de­ret­ter vel­ger du tre nye øvel­ser. Me­to­den er en­kel, men for­bløf­fen­de ef­fek­tiv!

Som med all an­nen tre­ning, er in­ten­si­te­ten vik­tig. Med and­re ord – jo har­de­re du job­ber, desto stør­re blir ut­byt­tet av tre­nin­gen. Ved Gym Jo­nes må alle med­lem­men­de der­for set­te seg et mål om hvor man­ge repetisjoner de skal kla­re, og hvor langt de skal syk­le/løpe/ro un­der kon­di­sjons­tre­nin­gen. «Da får du selv et an­svar», sier MacDo­nald. «Du vet selv om du har job­bet hardt nok, for tal­let du be­stem­te deg for ly­ser mot deg når øk­ten er fer­dig.»

Nå, 30 år se­ne­re, er den­ne tre­nings­for­men fort­satt klart den mest ef­fek­ti­ve for å kom­me ras­kest mu­lig i form. På mot­satt side kan du lese mer om øvel­se­ne. For­be­red deg på å pres­se deg selv har­de­re enn du noen­sin­ne har gjort!

DRA I STRIKKEN OG KOM I FORM: ETTER 2 MINUTTERS INTENS RO­ING KOM­MER DU TIL Å BADE I SVETTE!

Øvel­sen «man­ma­ker» kom­bi­ne­rer fem for­skjel­li­ge øvel­ser. Re­sul­ta­tet? Di­gre musk­ler!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.