Om­vendt ro­ing med TRX

Men's Health treningsguide 2018 - - DINE NYE FAVORITTPROGRAM -

HVA GJØR ØVEL­SEN SELV­BE­GREN­SEN­DE?

Du er av­hen­gig av over­krop­pen for å dra deg opp fra gul­vet. Hvis øvre del av ryg­gen, ar­me­ne, hen­de­ne el­ler kjerne­mus­ku­la­tu­ren ikke tak­ler opp­ga­ven, kla­rer du ikke å gjø­re fle­re repetisjoner.

SLIK GJØR DU: Heng et par kab­ler i en chin­up­stang, slik at hånd­ta­ke­ne hen­ger drøyt én me­ter over gul­vet. Hold et hånd­tak i hver hånd, og legg deg på ryg­gen un­der dem. Ar­me­ne dine skal va­ere ret­te, og krop­pen din bør dan­ne en rett lin­je fra an­kel til hode. Stram kjer­ne­ og sete­mus­ku­la­tu­ren.

Det­te er ut­gangs­po­si­sjo­nen. Dra skul­der­bla­de­ne sam­men, trykk over­ar­me­ne ned mot gul­vet, bøy al­bu­ene, og dra deg opp. Hold stil­lin­gen et par se­kun­der, før du slip­per deg lang­somt ned til ut­gangs­po­si­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.