Tren styr­ke og utholdenhet

Men's Health treningsguide 2018 - - LAER AV DE BESTE -

In­gen brå­ker med po­liti­be­tjent Jon Pera når han går run­de­ne sine ved Men’s Cen­tral Jail i sen­trum av L.A. Pe­ras fy­sikk gjør at de fles­te auto­ma­tisk re­spek­te­rer ham, og det ska­der hel­ler ikke at han har kva­li­fi­sert seg til Cros­sFit Ga­mes hele fire gan­ger. Pera tar 227 kg i mark­løft, og 215 i kne­bøy. «Nå kjen­ner de in­sat­te meg igjen fra ESPN», sier Pera. «De spør ofte om tre­nings­råd.» Pera be­gyn­te å tre­ne Cros­sFit i 2009, da en kol­le­ga in­tro­du­ser­te ham for kon­sep­tet med å kom­bi­ne­re be­ve­gel­ser fra for­skjel­li­ge di­si­pli­ner, der­iblant turn, olym­pisk vekt­løf­ting og fri­idrett. Men det er vans­ke­lig å få nok tid til å tre­ne, for han har full jobb og tre barn. «Li­vet mitt er plan­lagt, mi­nutt for mi­nutt», sier han. «Jeg tre­ner både om mor­ge­nen og om etter­mid­da­gen. Må­let mitt er å vin­ne hele greia», sier han. «Men det er mye som er uten­for min kon­troll. En del av ut­ford­rin­gen er at du ikke aner hvil­ke øvel­ser du skal kon­kur­re­re i før rett før kon­kur­ran­sen», for­kla­rer han. «Du må va­ere for­be­redt på hva som helst».

«Cros­sFit gjør deg men­talt sterk. Du er ikke uover­vin­ne­lig, men du er klar for det mes­te.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.