MEDI­TA­SJON PÅ ETT MI­NUTT

Mindfulness - Veien til lykke - - Kapittel -

1 Sitt rett opp og ned på en stol. Hvis du kla­rer det, kan du hol­de ryg­gen litt ut fra sto­len, slik at du sit­ter selv­opp­reist. Føt­te­ne kan hvi­le flatt i gul­vet. Lukk øyne­ne el­ler se i gul­vet.

2 Kon­sen­trer deg om pus­ten din som går inn og ut av krop­pen. Kjenn etter hvor­dan det fø­les når du pus­ter inn, og når du pus­ter ut. Bare kjenn etter, ikke vent på at noe spe­si­elt skal skje. Du tren­ger ikke pus­te på noen an­nen måte enn den du plei­er.

3 Etter en stund kan det hen­de at tan­ke­ne dine be­gyn­ner å vand­re. Når du leg­ger mer­ke til det, trek­ker du tan­ke­ne til­ba­ke til pus­ten din, uten å ten­ke noe mer over det – å opp­da­ge at tan­ke­ne har vand­ret og der­et­ter hen­te opp­merk­som­he­ten til­ba­ke uten å kri­ti­se­re deg selv, er sen­tralt i den­ne øvel­sen.

4 Du vil kun­ne fin­ne ro som en stil­le inn­sjø en vak­ker som­mer­kveld – el­ler det kan være at du ikke gjør det. Uan­sett vil du få en fø­lel­se av ab­so­lutt still­het, selv om den kan opp­le­ves flyk­tig. Fø­ler du deg sint el­ler stres­set, vil du kan­skje opp­le­ve at den­ne fø­lel­sen også vil flyk­te. Uan­sett hva som skjer, skal du bare la det skje.

5 Etter et mi­nutt kan du åpne øyne­ne og ta inn inn­tryk­ke­ne i rom­met igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.