FO­KUS: SLA­GET VED AUSTERLITZ

Napoleon - - Innhold -

Na­po­lé­ons størs­te triumf. Sla­get ved Austerlitz var et av­gjø­ren­de slag som ble ut­kjem­pet mel­lom kei­ser Na­po­lé­ons frans­ke styr­ker og en al­li­ert hær med rus­sis­ke og øster­riks­ke trop­per den 2. de­sem­ber 1805. Sla­get varte i nes­ten ni ti­mer og ble til en stor fransk sei­er over den tred­je koa­li­sjo­nen, som der­et­ter ble opp­løst. Sla­get fant sted i nær­he­ten av den ves­le byen Austerlitz. Etter den frans­ke sei­e­ren ble en av­ta­le un­der­teg­net ved fre­den i Press­burg. Med det­te ble Øs­ter­rike tvun­get til å trek­ke seg ut av kri­gen, og måt­te over­gi land­om­rå­der til fransk­men­ne­nes tys­ke al­li­er­te og Habs­bur­ger­ne måt­te be­ta­le 40 mil­lio­ner franc i skade­er­stat­ning. De rus­sis­ke trop­pe­ne ble til­latt å mar­sje­re hjem uten vi­de­re krigs­er­stat­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.