KROPPEN

NY VITENSKAP OM

Ny Vitenskap om Kroppen - - Forside -

Kroppen er et fa­sci­ne­ren­de mes­ter­verk. Den er det mest kom­plek­se som er skapt på jor­da, og vi men­nes­ker har for­søkt å for­stå hva som gjør oss så uni­ke i år­hund­rer. Er det må­ten cel­le­ne er byg­get opp? Er det sam­spil­let mel­lom or­ga­ne­ne som kom­mu­ni­se­rer via bud­brin­ge­re i nerve­sys­te­met? Er det hjer­nen? I den­ne boka blir du kjent med kroppen fra fire uli­ke inn­falls­vink­ler: medi­sin, anato­mi, kost­hold og helse og kroppen i ar­beid. Vi ut­fors­ker krop­pens im­po­ne­ren­de kom­plek­se pro­ses­ser, funk­sjo­ner og sys­te­mer som sør­ger for at den vir­ker. Vi ser også på hva som kan gå galt slik at du kan bli syk, og un­der­sø­ker hvor langt den medi­sins­ke forsk­nin­gen har kom­met i dag. Det al­ler vik­tigs­te i li­vet er god helse, og her læ­rer du hva du kan gjø­re for å hol­de deg frisk og hvor­dan du fin­ner vilje­styr­ken til å gjen­nom­føre det. Det fin­nes in­gen ga­ran­ti­er, men vi­ten­ska­pen har kom­met langt i å vite hvor­dan du kan fore­byg­ge syk­dom, hvor­dan du kan bru­ke mat som medi­sin og hvor­for det er så vik­tig å sove. Boka er skre­vet i et en­kelt språk, og vi ut­fors­ker men­neske­krop­pen gjen­nom uni­ke il­lust­ra­sjo­ner og de­tal­jer­te be­skri­vel­ser. Her fin­ner du mas­se fa­sci­ne­ren­de fak­ta som gjør at du ser deg selv i et helt nytt lys.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.