Å stop­pe his­to­ri­ens ver­ste mor­de­re

Ny Vitenskap om Kroppen - - Ny Medisin Medisin I Framtiden -

Vak­si­ne­ne læ­rer im­mun­sys­te­met hvor­dan det skal kjem­pe før det står over­for den vir­ke­li­ge syk­dom­men.

Im­mun­sys­te­met er vårt na­tur­li­ge for­svar mot syk­dom. Den­ne hæ­ren av cel­ler job­ber sam­men for å pa­trul­je­re gjen­nom kroppen og øde­leg­ge alt som ikke skal være der. Det er delt i to de­ler: et na­tur­lig sys­tem som rea­ge­rer hur­tig og går til krig ved førs­te tegn til pro­ble­mer, og et lang­somt, spe­sia­li­sert «adap­tivt» sys­tem som sør­ger for et kraf­ti­ge­re og mer mål­ret­tet an­grep.

Førs­te gang im­mun­sys­te­met mø­ter en ny in­fek­sjon, tar det inn­til en uke før de spe­sia­li­ser­te cel­le­ne duk­ker opp. På den­ne ti­den kan de syk­doms­fram­kal­len­de or­ga­nis­me­ne (pa­to­ge­ne­ne) fler­dob­le seg, og en per­son kan bli svært syk. Med en vak­si­ne hop­per man over det­te trin­net for­di vak­si­nen gir im­mun­sys­te­met mu­lig­het til å tre­ne på for­hånd.

Den førs­te vak­si­nen ble ut­vik­let av Ed­ward Jen­ner i 1796. Han opp­da­get at bu­dei­e­ne ikke fikk kop­per, og fant ut at det var for­di de ble ut­satt for ku­kop­per, som er en lik­nen­de syk­dom. Im­mun­sys­te­met de­res var bed­re trent. Jen­ner prøv­de å smit­te barn med ku­kop­per og fant ut at de også ut­vik­let be­skyt­tel­se mot kop­per.

Det har blitt ut­vik­let vak­si­ner mot fle­re du­sin in­fek­sjons­syk­dom­mer si­den den gang, og nå blir de la­get slik at de læ­rer im­mun­sys­te­met å be­kjem­pe and­re syk­dom­mer i til­legg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.