Hvor er ku­ren mot kreft?

Ny Vitenskap om Kroppen - - Ny Medisin Medisin I Framtiden -

Kreft­forsk­nin­gen får mye forsk­nings­mid­ler, og tu­sen­vis av fors­ke­re ar­bei­der med å fin­ne en kur, men hvor er den? Hvis du kan fjer­ne svuls­ten før den får mu­lig­het til å spre seg, kan du bli frisk, men hvis det er cel­ler som har be­gynt å vand­re rundt i kroppen, så må man også fin­ne dis­se. Stråle­be­hand­ling kan hjel­pe med å sam­le inn om­strei­fer­ne, men det fun­ge­rer ikke all­tid, og noen kreft­cel­ler kan ut­vik­le må­ter å slip­pe unna på. Den sto­re ut­ford­rin­gen er at alle men­nes­ker er uli­ke, og det er også kref­ten hos den en­kel­te. Svuls­te­ne er ikke bare for­skjel­li­ge fra per­son til per­son, de end­rer seg også over tid. Ut­ford­rin­gen er å fin­ne ut hvor­dan de end­rer seg, og hvor­dan de uli­ke svak­he­te­ne kan be­hand­les på en mål­ret­tet måte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.