Hva skjer med mat som går ned feil vei?

Ny Vitenskap om Kroppen - - Anatomi Litt Av Hvert Om Anatomi -

Mat kan en­ten gå ned rik­tig vei gjen­nom spise­rø­ret og inn i ma­gen, el­ler ned feil rør og blok­ke­re luft­rø­ret. Hvis det­te skjer, ut­lø­ser det en kraf­tig hoste­re­fleks; lun­ge­ne pres­ser ut luft raskt for å tvin­ge ma­ten til­ba­ke der den kom fra. Å slå noen på ryg­gen mel­lom skul­der­bla­de­ne kan også bi­dra til å løs­rive mat som har satt seg fast. Hvis det­te mis­lyk­kes, vil førs­te­hjel­pe­re ofte leg­ge ar­me­ne rundt en per­sons mage og trek­ke inn og opp un­der ribbei­na. Det­te er kjent som Heim­lich­gre­pet. Det­te gre­pet vir­ker ved å øke tryk­ket i brys­tet og tvin­ge ma­ten opp igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.