Litt av hvert om anato­mi

Slik får vi kroppen til å for­be­re­de en hær av anti­stof­fer som skal kjem­pe mot syk­dom.

Ny Vitenskap om Kroppen - - Innhold -

Når frem­me­de bak­te­ri­er, vi­rus el­ler and­re syk­doms­fram­kal­len­de or­ga­nis­mer (pa­to­ge­ner) kom­mer inn i kroppen, vil im­mun­sys­te­met sva­re med å pro­du­se­re noen mo­le­ky­ler som kal­les anti­stof­fer.

Dis­se gjen­kjen­ner og fes­ter seg til de frem­me­de cel­le­ne. En vak­si­ne inne­hol­der en svek­ket, død el­ler in­ak­tiv del av et pa­to­gen som trig­ger im­mun­sys­te­met til å pro­du­se­re anti­stof­fer uten at du blir syk av det. De harm­løse inn­tren­ger­ne blir ut­ryd­det, men noen av krop­pens anti­stof­fer blir igjen. Der­som den ekte syk­dom­men noen gang duk­ker opp, vil anti­stof­fe­ne være kla­re til å øde­leg­ge den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.