Kja­ere le­ser!

Ny Vitenskap - - Velkommen - REDAKTØR Li­ne Ther­kel­sen

Da vi lag­de det­te num­me­ret av Ny Vitenskap, fikk jeg fø­lel­sen av å va­ere til­ba­ke i na­tur­fags­ti­me­ne på barne­sko­len. For­und­ret og fa­sci­nert ut­fors­ket jeg de mag­ne­tis­ke kref­te­ne for førs­te gang. Den­ne usyn­li­ge kraf­ten har hatt ma­gisk til­trek­ning på både barn og voks­ne til alle ti­der og har til og med fått en bil opp­kalt etter seg. Det er ikke rart at folk i old­ti­den trod­de den­ne mys­tis­ke kraf­ten kun­ne bru­kes til å hel­bre­de syke. Både i Egypt og i

Ki­na var det­te en ut­bredt be­hand­lings­form, og i al­ter­na­tiv medi­sin bru­kes frem­de­les mag­net­te­rapi på både dyr og men­nes­ker.

I dag er mag­ne­tis­me vik­tig in­nen tek­no­lo­gisk forsk­ning, noe du kan lese om i ar­tik­ke­len om em­net. Alt fra mil­lio­ner av bit­te små mag­ne­ter som la­ger de svar­te stri­pe­ne på kre­ditt­kor­tet ditt, til å lage sveve­brett. Selv Jor­da er en stor mag­net med sin snur­ren­de jern­kjer­ne. Jor­das mag­net­felt strek­ker seg helt ut i rom­met og be­skyt­ter oss blant an­net mot So­las far­li­ge sol­stor­mer. Uten mag­ne­tos­fa­eren vil­le vår grøn­ne og blå vid­un­der­li­ge ver­den va­ert som Ve­nus, om­gitt av en gif­tig sup­pe med stof­fer. Jeg for­sto nok ikke hvor vik­tig det­te var for vår ek­sis­tens den gan­gen jeg eks­pe­ri­men­ter­te med jern­spon og mag­ne­tjern som barn. Hvis jeg had­de lest ar­tik­ke­len om mag­ne­tis­me da, had­de jeg kan­skje verd­satt den­ne til­trek­ken­de kraf­ten mer enn jeg gjor­de. Vi har selv­føl­ge­lig også mye an­net å by på i det­te num­me­ret. Du vil f.eks. få vite litt mer om hvor­dan kri­mi­nal­et­ter­fors­ker­ne job­ber. Det er utro­lig fa­sci­ne­ren­de hvor­dan blod­spor kan opp­da­ges len­ge etter at noe kri­mi­nelt har skjedd.

Vi er dess­uten inn­om både ti vid­un­der­li­ge do­nin­ger og la­erer litt mer om hva vi bur­de gjø­re med våre bruk­te bat­te­ri­er. Dess­uten; hva med å føl­ge rød­nebb­ter­na Jor­da rundt?

I an­led­ning kvinne­da­gen, som er na­er fore­stå­en­de, har vi fram­he­vet to mo­di­ge kvin­ner i det­te num­me­ret. Det er Ame­lia Ear­hart og Va­len­ti­na Teresj­ko­va. Beg­ge gjor­de noe in­gen

and­re kvin­ner had­de gjort før dem. Ear­hart var kjent som den førs­te kvin­nen som fløy ale­ne over At­lan­ter­ha­vet. Hen­ne har alle hørt om. En som er litt mind­re kjent er Teresj­ko­va. Hun var den førs­te kvin­nen som fløy i bane rundt Jor­da – ikke bare én gang, men 48 run­der rundt Jor­da rakk hun før hun måt­te stu­pe inn i atmos­fa­eren og sky­te seg na­er­mest be­visst­løs ut i fall­skjerm. Im­po­ne­ren­de!

Nå hå­per jeg du får like stor gle­de av å lese om det som vi had­de av å skri­ve det!

«Uten mag­ne­tos­fa­eren vil­le vår grøn­ne og blå vid­un­der­li­ge

ver­den va­ert som Ve­nus, om­gitt av en gif­tig sup­pe med

stof­fer»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.