Kja­ere le­ser!

Ny Vitenskap - - Velkommen - RE­DAK­TØR Li­ne Ther­kel­sen

I ok­to­ber fikk vi spen­nen­de ny­he­ter da mil­li­ar­daer­grün­de­ren Elon Musk an­non­ser­te sine pla­ner om å sen­de men­nes­ker til Mars in­nen 2022. Det­te er langt mer am­bi­siøst enn hva NASA ser for seg. De­res plan er å set­te det førs­te men­nes­ket på den røde pla­ne­ten i lø­pet av 2030-tal­let, hvis ikke den nye pre­si­den­ten skrin­leg­ger hele pro­sjek­tet. Uan­sett hvem som fi­nan­sie­rer det, el­ler hvor fort vi kom­mer dit, vil det å etab­le­re en base på Mars bli vårt førs­te skritt til å gjø­re men­nes­ket til en in­ter­pla­ne­ta­risk art. Vi har en spen­nen­de tid foran oss.

I det­te num­me­ret av­slø­rer vi noen van­li­ge mis­for­stå­el­ser når det gjel­der Char­les Dar­wins be­røm­te evo­lu­sjons­te­ori. Kan evo­lu­sjo­nen for­kla­re li­vets opp­rin­nel­se og hva er egent­lig en vi­ten­ska­pe­lig teori? Vi går også gjen­nom den fa­sci­ne­ren­de his­to­ri­en til spio­na­sjen. Hvem var egent­lig Mata Ha­ri? En ja­va­ne­sisk prin­ses­se, en dob­belt­agent el­ler en po­pu­la­er dan­ser­in­ne som ble of­fer for skri­ben­te­nes sen­sa­sjons­lyst?

Hver­da­gen blir sta­dig mer tek­no­lo­gisk. Her kan du lese hvor­dan VR-tek­no­lo­gi inn­tar bil­pro­du­sen­te­nes fab­rikk­hal­ler og salgs­lo­ka­ler, om bi­ler som er på nett og som blir sta­dig smar­te­re og mer selv­kjør­te. Tek­no­lo­gi­en kan til og med bru­kes til «opp­gra­de­re» krop­pen, noe du kan lese om i ar­tik­ke­len om bio­hack­ing. Den­ne ut­vik­lin­gen gjør at pro­gram­me­re­re sann­syn­lig­vis blir en av fram­ti­dens mest etter­trak­te­de yr­kes­grup­per, men vi vil alle tren­ge noe kjenn­skap til ko­ding. Ko­ding er al­le­re­de en po­pu­la­er ak­ti­vi­tet og ar­ran­ge­res på bi­blio­te­ke­ne og på vi­ten­sent­re­ne rundt om i lan­det. Å la­ere ko­ding er som å til­eg­ne seg et nytt språk, et språk bar­na kan be­gyn­ne å la­ere al­le­re­de i to-tre­års-al­de­ren. I ma­ga­si­net pre­sen­te­rer vi fle­re la­e­re­rike ap­per og spill der de yngs­te kan leke seg til dis­se nye språk­fer­dig­he­te­ne. Hvem vet hvor nes­te ge­ne­ra­sjons Alan Tu­ring er? Og kan­skje det blir skole­plass på den nye bri­tis­ke sko­len for cy­ber­sik­ker­het, Blet­ch­ley Park.

«Å la­ere ko­ding er som å til­eg­ne seg et nytt språk»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.