Bi­lis­mens fram­tid

Ny Vitenskap - - Innhold -

VR-tek­no­lo­gi inn­tar fab­rikk­hal­le­ne og salgs­lo­ka­le­ne og bi­le­ne blir sta­dig smar­te­re og mer selv­kjør­te. Bil­kjø­ring er ikke det det en gang var.

VR-tek­no­lo­gi inn­tar fab­rikk­hal­le­ne og salgs­lo­ka­le­ne.

Mor­gen­da­gens kjøre­opp­le­vel­se be­gyn­ner hos for­hand­le­ren. Salgs­lo­ka­le­ne vil se an­ner­le­des ut; i stedet for ra­der av ut­stil­lings­bi­ler fin­ner vi tom­me sce­ner hvor kun­de­ne kan stu­de­re de sis­te mo­del­le­ne via vir­tu­al rea­li­ty (VR). Kun­de­ne får VR-bril­ler som Ocu­lus Rift el­ler HTC Vi­ve, og kan stu­de­re en 360 gra­ders VR-fram­stil­ling av bi­len de er in­ter­es­sert i. Det­te hø­res kan­skje fu­tu­ris­tisk ut, men det bri­tis­ke tek­no­logi­sel­ska­pet ZeroLight ut­vik­ler al­le­re­de et slikt sys­tem i sam­ar­beid med Au­di. Må­let er et vir­tu­elt ut­stil­lings­lo­ka­le hvor kun­de­ne kan stu­de­re bi­ler som om de var fy­sisk til ste­de i rom­met. Både ut­ven­dig og inn­ven­dig de­sign kan end­res, slik at kun­de­ne kan se hvil­ke va­ri­an­ter de øns­ker, og hvor­dan til­val­ge­ne kan ta seg ut. De kan til og med kik­ke un­der pan­se­ret og se mo­to­rens ind­re virke­måte.

VR vil også gi sel­ska­per sjan­sen til å de­mon­stre­re bi­ler som ennå ikke er lan­sert. På den må­ten kan kun­de­ne un­der­sø­ke kom­men­de mo­del­ler mer inn­gå­en­de enn de får gjort bare ved å be­sø­ke et nett­sted.

Før bi­le­ne kom­mer til det vir­tu­el­le ut­stil­lings­lo­ka­let, kan pro­du­sen­te­ne bru­ke VR til å kon­stru­ere bed­re og tryg­ge­re bi­ler.

Ved Fords Im­mer­sion Lab i Michi­gan spil­ler VR en vik­tig rol­le i pro­duk­sjons­pro­ses­sen. Ved å ut­vik­le sva­ert de­tal­jer­te vir­tu­el­le mo­del­ler kan Ford vur­de­re for­skjel­li­ge kon­fi­gu­ra­sjo­ner og de­sign på et tid­lig sta­di­um uten å måt­te byg­ge fy­sis­ke proto­ty­per. Løs­nin­gen spa­rer pen­ger og gir in­ge­ni­ø­re­ne mer krea­tiv fri­het til å un­der­sø­ke nye kon­struk­sjons­mu­lig­he­ter.

En­kel­te pro­du­sen­ter bru­ker også VR til å øke sik­ker­he­ten. Før BMW over­ho­det byg­ger det førs­te ek­semp­la­ret av en ny mo­dell, har den al­le­re­de va­ert kol­li­sjons­tes­tet minst 100 gan­ger i alle slags vir­tu­el­le si­tua­sjo­ner.

Bil­pro­du­sen­ten Au­di og tek­no­logi­sel­ska­pet ZeroLight går i bre­sjen med vir­tu­el­le salgs­lo­ka­ler.

Fø­re­ren kan gi kom­man­do­er med in­tui­ti­ve fak­ter i Mercedes’ kon­sept­bil F 015. Med Vol­vos kon­sept kan fø­re­ren lene seg til­ba­ke og slap­pe av med ynd­lings­pro­gram­mer, mens bi­len kjø­rer seg selv. Ele­men­ter av Au­dis fram­ti­di­ge dash­bord er på plass i noen av...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.