De spans­ke conquistadorene

Ny Vitenskap - - Innhold -

Hvor­dan kun­ne en li­ten ha­er med span­jo­ler kla­re å tvin­ge en hel si­vi­li­sa­sjon i kne?

Da Chris­to­fer Co­lum­bus opp­da­get den nye ver­den i 1492, drøm­te man­ge euro­pe­ere om å fin­ne rik­dom og be­røm­mel­se der. Span­jo­le­ne, fransk­men­ne­ne og det bri­tis­ke im­pe­ri­et fi­nan­sier­te uli­ke eks­pe­di­sjo­ner til Ame­ri­ka, men man­ge lei­e­sol­da­ter tok seg den fri­het å lete et­ter rik­dom uten til­la­tel­se fra kon­gen sin.

Den spans­ke opp­da­ge­ren Hernán Cor­tés ble dre­vet av løf­ter om rik­dom og makt, og i 1519 før­te han 500 con­qui­sta­do­rer (erob­re­re) på et opp­drag i det som i dag er Mex­i­co. Et­ter en tre må­ne­der lang rei­se kom de til az­te­ker­nes ho­ved­stad Te­noch­tit­lán, der Cor­tés tok kon­gen, Mon­te­zu­ma II, til fan­ge.

I be­gyn­nel­sen klar­te az­te­ker­ne å dri­ve de spans­ke inn­tren­ger­ne ut av byen, men Cor­tés kom til­ba­ke i 1521. På sitt and­re for­søk be­sei­ret han de inn­fød­te og tok kon­troll over byen, selv om hans menn var i kraf­tig mindre­tall. Det­te var et av de blo­digs­te sla­ge­ne i his­to­ri­en og krev­de rundt 200 000 ofre. Conquistadorene var kledd i jern­rust­nin­ger og be­va­ep­net med stål­sverd fra Tole­do. De var to­talt over­leg­ne mot stål- og bronse­klub­be­ne az­te­ker­ne bruk­te. Span­jo­le­ne var også ut­styrt med ka­no­ner og en tid­lig form for skyte­vå­pen kalt hake­bør­se. Da ka­va­le­ri­an­gre­pe­ne ble satt i gang, had­de az­te­ker­ne in­gen­ting å slå til­ba­ke med, de had­de ikke sett hes­ter før en­gang.

Az­te­ker­nes im­pe­ri­um falt i 1521, og en ny ko­lo­ni, Mex­i­co City, ble byg­get på rui­ne­ne av Te­noch­tit­lán. Conquistadorene reis­te vi­de­re inn­over i lan­det, og span­jo­le­nes inn­fly­tel­se som glo­bal su­per­makt ble enda stør­re i en pe­rio­de med man­ge sto­re opp­da­gel­ser.

Sverd av Tole­do-stål Dis­se sver­de­ne var la­get i byen Tole­do og var kraf­ti­ge­re enn noen av az­te­ker­nes vå­pen. Cami­sa Den lang­er­me­de skjor­ten var be­ha­ge­lig å ha på, og det var lett å ta på rust­ning over. Rust­ning Noen con­qui­sta­do­rer be­skyt­tet seg med...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.