Slottet i Ver­sail­les

Ny Vitenskap - - Innhold -

Det tok 50 år og krev­de tu­sen­vis av ar­bei­de­re å byg­ge et pa­lass som pas­set for en sol­kon­ge.

Bare nav­net fram­kal­ler bil­der av over­flod og stor­het, men pa­las­sets historie er alt an­net enn gyl­len. Slottet, som skul­le va­ere bo­lig for de frans­ke kon­ge­ne i mer enn hund­re år, var opp­rin­ne­lig en jakt­hyt­te ved en lands­by uten­for Pa­ris. Un­der Lud­vig XIV, som kal­te seg sol­kon­gen for­di hele ri­ket kret­set om ham, ble det et av ver­dens størs­te slott.

I 1668 be­ord­ret han ar­ki­tek­ten sin, Louis Le Vau, til å byg­ge de sto­re bo­li­ge­ne til kon­gen og dron­nin­gen, i til­legg til stein­fa­sa­den mot ha­gen, det som kal­les Le Vau Envel­o­pe. I stedet for å hol­de seg til den frans­ke tra­di­sjo­nen med ski­fer­tak hen­tet Le Vau in­spi­ra­sjon fra ita­li­ensk ar­ki­tek­tur, og fikk byg­get et flatt tak ba­ken­for en ba­lus­t­ra­de.

Un­der ut­vi­del­ses­ar­bei­det for­søk­te mi­nist­re­ne å hol­de kost­na­de­ne ne­de ved å bru­ke bygge­ma­te­ria­ler fra Frank­ri­ke, og de na­sjo­na­li­ser­te også en bil­led­vev­fab­rikk, men det var ar­bei­der­ne som fikk be­ta­le dy­rest.

Fle­re enn 36 000 menn og 6000 hes­ter ar­bei­det fra sol­opp­gang til sol­ned­gang. Ar­bei­der­nes dags­lønn var seks sous, noe som til­svar­te en li­ten smør­klatt, og ar­beids­for­hol­de­ne var så elen­di­ge at det ble opp­ført tre syke­hus for å hånd­te­re det sto­re an­tal­let skad­de ar­bei­de­re. I 1688 for­ver­ret ar­beids­for­hol­de­ne seg yt­ter­li­ge­re, da byg­nings­de­ler ras­te ned og drep­te et halvt du­sin ar­bei­de­re. På top­pen av det hele ble en mor kas­tet i feng­sel for­di hun had­de kom­met kon­gen na­er nok til å spør­re et­ter søn­nens lik.

Over­ras­ken­de nok har også selve slottet blitt sam­men­lik­net med et feng­sel, et for­gylt bur som holdt hundre­vis av hoff­menn og adels­menn fan­get for å gle­de kon­gen.

Slottet var åsted for stor­slag­ne, luk­su­riø­se fes­ter og mang­fol­di­ge els­kovs­af­fa­erer, men det som en gang var en be­skje­den jakt­hyt­te, skul­le også dan­ne bak­tep­pe for noen av his­to­ri­ens mest be­tyd­nings­ful­le be­gi­ven­he­ter, fra Tysk­lands sam­ling i 1871 til sig­ne­rin­gen av Ver­sail­les­trak­ta­ten i 1919.

Hver dag klok­ka 10 del­tok hoff­et ved kon­gens mes­se i det kon­ge­li­ge ka­pel­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.