Tap­te byer

Gam­le si­vi­li­sa­sjo­ner som for­svant i hundre­vis av år.

Ny Vitenskap - - Innhold -

Le­gen­da­ris­ke old­tids­byer som Ay­utt­haya, Ca­hokia Mounds og Te­noch­tit­lán var glemt i hundre­vis av år, helt til even­tyr­lyst­ne opp­da­ge­re fant dem igjen.

Når et im­pe­ri­um fal­ler, blir ar­ven noen gan­ger med i drag­su­get, gjemt bak ti­dens slør. Det er man­ge old­tids­byer som har for­svun­net gjen­nom his­to­ri­en, en­ten på grunn av øde­leg­gen­de jord­skjelv, plynd­ren­de in­va­sjons­styr­ker el­ler man­gel på na­tur­res­sur­ser. Noen old­tids­byer, som for ek­sem­pel Ro­ma og At­hen, har hatt sam­men­hen­gen­de be­bo­el­se si­den de ble grunn­lagt, og noen av de le­gen­da­ris­ke bygg­ver­ke­ne, som Co­los­se­um og Pant­he­n­on, står frem­de­les i dag. And­re byer er dess­ver­re ikke så godt be­vart.

Fle­re gam­le si­vi­li­sa­sjo­ner var borte fra his­to­rie­bø­ke­ne i man­ge år etter at de smuld­ret bort etter brann el­ler ble be­gra­vet i sand. Fra opp­da­gel­ses­ti­den (1400–1600) og ut­over har even­ty­re­re av­dek­ket nes­ten alle de skjul­te hjør­ne­ne på klo­den og fun­net byer som vi en gang bare hør­te om i le­gen­der. Dis­se si­vi­li­sa­sjo­ne­ne gir oss inn­sikt i old­ti­dens leve­må­ter, og med mo­der­ne da­te­rings­tek­no­lo­gi kan vi fin­ne ut når dis­se by­ene blomst­ret.

Res­te­ne etter old­tids­by­ene er for­delt over hele klo­den. Rui­ne­ne gir oss mu­lig­het til å kik­ke inn i for­ti­den og gjør at vi kan for­stå hvor­dan uli­ke si­vi­li­sa­sjo­ner lev­de og fun­ger­te. Man­ge av dis­se ste­de­ne er nå be­skyt­tet for å unn­gå at de går tapt for all­tid. Det er umu­lig å vite, men kan­skje fin­nes det fle­re tap­te byer som lig­ger og ven­ter på å bli opp­da­get?

Ay­utt­hayas be­lig­gen­het i Sør­øst-Asia gjor­de at den unn­gikk kon­flik­ter mel­lom asia­tis­ke, ara­bis­ke og euro­pe­is­ke mak­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.