Ja­gu­ar I-type

Ny Vitenskap - - Innhold -

Det bri­tis­ke luk­sus­mer­kets førs­te sat­sing på For­mel E, det yp­pers­te i hele­lek­trisk racing.

Isin tred­je se­song har For­mel E fått en ny kon­kur­rent på start­stre­ken. Ja­gu­ar har på­meldt sin egen bil i den in­ter­na­sjo­na­le elek­tris­ke gate­løps­e­ri­en som for ti­den be­står av 14 løp i 12 for­skjel­li­ge ver­dens­byer, fra Mon­treal til Ber­lin. I-Type gjør 0–100 km/t på 2,9 se­kun­der og tak­ler tran­ge, krong­le­te by­svin­ger i et ePrix-løp på om­trent 50 mi­nut­ter. For­mel 1-mo­to­re­ne tord­ner for høyt til at lø­pe­ne kan fore­gå i sen­trums­om­rå­der, men el­mo­to­re­ne i For­mel E-bi­ler av­gir bare 80 de­si­bel, om­trent sam­me lyd­nivå som en tra­fik­kert by­gate.

Alle de ti For­mel E-team­e­ne bru­ker sam­me grunn­chas­sis, men fra se­song to har kon­kur­ren­te­ne hatt lov til å gjø­re be­ty­de­li­ge mo­di­fi­ka­sjo­ner. Ja­gu­ar har til og med byg­get sin egen driv­lin­je for å ba­lan­se­re kraft og energi­øko­no­mi. Strøm­men kom­mer fra et li­ti­um-ion­bat­te­ri som bru­ker Re­charge­ab­le Energy Stora­ge Sys­tem (RESS). Ja­guar­fø­rer­ne Adam Car­roll og Mitch Evans må av­gjø­re når de skal stå på og når de skal hol­de igjen, slik at bat­te­ri­et ikke blir ut­la­det un­der lø­pet. Fø­rer­ne må va­ere nøye med hvor mye de lar bi­len rul­le på far­ten, hvor mye de brem­ser og hvor mye de gas­ser.

De nye løs­nin­ge­ne i I-Type blir ikke bare for­be­holdt løps­bi­le­ne, for etter pla­nen skal man inn­føre de sam­me tek­no­lo­gi­ene i gate­bi­ler mot slut­ten av 2018. Det er ty­de­lig at Ja­gu­ar vil tøye gren­se­ne for el­bi­ler både på bane og på vei.

Tek­no­lo­gi­en som dri­ver Ja­gu­ars hy­per­mo­der­ne ra­cer på ba­ner rundt om i verden. Mark­kry­per I-Type lig­ger lavt over as­fal­ten og kan kom­me opp i 225 km/t med bare noen centi­me­ters bakke­kla­ring. Dekk De 45 centi­me­ters dek­ke­ne kan bru­kes på både tørt og...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.