Ver­dens na­tur­li­ge un­de­re

Ny Vitenskap - - Innhold -

Hvor­dan vul­kansk ak­ti­vi­tet for­met 40 000 enor­me stein­søy­ler.

Iføl­ge le­gen­den ble vade­stei­ne­ne på mo­lo­en Gi­ant’s Cau­sew­ay skapt av kjem­pen Finn McCool så han kun­ne vand­re over Irske­ha­vet fra Nord-Ir­land til Skott­land og slåss mot ri­va­len Be­nan­don­ner. I vir­ke­lig­he­ten ble de for­met av vul­kansk ak­ti­vi­tet for rundt 60 mil­lio­ner år si­den. På den ti­den var de to kon­ti­nen­te­ne Euro­pa og Nord-Ame­ri­ka fort­satt for­bun­det, men etter hvert be­gyn­te de å sak­te bry­te løs fra hver­and­re. Da det­te skjed­de, ble det for­met sto­re sprek­ker i jord­skor­pen som for­år­sa­ket lava­ut­brudd fra grun­nen un­der. Den­ne la­va­en dan­net lag av ba­salt­stein på nord­kys­ten av NordIr­land da den ble av­kjølt. Med ti­den har regn ero­dert bort stei­ne­ne og dan­net et dal­søkk hvor det har se­get inn enda mer la­va. I det øvers­te la­get ble la­va­en raskt av­kjølt og for­met et skall som gjor­de at den fly­ten­de la­va­en un­der ble iso­lert. Der­med tok det leng­re tid å kjø­le ned la­get på bun­nen, som igjen før­te til at det krym­pet, sprakk opp og dan­net dis­se seks­kan­te­de søy­le­ne. Un­der den sis­te is­ti­den, som tok slutt for cir­ka 11 500 år si­den, ero­der­te det øvers­te la­get av stein pga. is­bre­ene, slik at søy­le­ne som lå un­der, ble blott­lagt. Med ti­den har sti­gen­de hav­nivå, for­år­sa­ket av var­me­re va­er, be­gynt å ta­ere på søy­le­ne og ført til de uli­ke høy­de­ne vi ser i dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.