Glo­balt blikk

For førs­te gang på 38 år snør det på sand­dy­ne­ne i den nord­afri­kans­ke ør­ke­nen.

Ny Vitenskap - - Innhold -

Kort om sis­te nytt in­nen romfart, tek­no­lo­gi og forsk­ning.

Sa­hara­ør­ke­nen er ver­dens størs­te ør­ken og strek­ker seg over et om­rå­de på drøyt 9,2 mil­lio­ner kvad­rat­kilo­me­ter. Den 19. de­sem­ber 2016 snød­de det i Sa­ha­ra. Den sjeld­ne hen­del­sen ble re­gist­rert uten­for Ain Se­fra i Al­ge­rie, byen som er kjent som «inn­gangs­por­ten til ør­ke­nen». Selv om snø­en ble lig­gen­de i kun én dag, var det­te en eks­tra­or­di­na­er hen­del­se selv om tem­pe­ra­tu­re­ne i den­ne re­gio­nen fal­ler ned mot fryse­punk­tet på den­ne ti­den av året.

For­ri­ge gang det falt snø­fil­ler på ør­ken­san­den, var 18. fe­bru­ar 1979, på det sam­me ste­det. Da ble om­rå­det ram­met av et snøva­er som var­te i 30 mi­nut­ter. Regn er uvan­lig i Sa­ha­ra, og det kom­mer bare noen få centi­me­ter i året. Det­te er ho­ved­grun­nen til at også snø er en sjel­den­het, selv når det blir kaldt i va­e­ret, si­den vann må fry­se før det kan dan­nes snø.

Selv om det er uvan­lig at snø leg­ger seg på sand, er det et van­lig syn i At­las­fjel­le­ne som gren­ser til ør­ke­nen i nord. Al­ge­rie har fak­tisk fle­re skian­legg som tu­ris­te­ne strøm­mer til hvert år.

Det­te bil­det tatt av NASAs Land­sat 7-sa­tel­litt vi­ser snø­fal­let den 19. de­sem­ber 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.