NYE TEORI­ER OM HVOR­FOR TI­TA­NIC SANK

De ny­es­te be­vi­se­ne an­ty­der at en brann om bord bi­dro til den be­røm­te tra­ge­di­en.

Ny Vitenskap - - Globalt Blikk -

I over hund­re år trod­de man at RMS Ti­ta­nic sank ene og ale­ne på grunn av en fa­tal kol­li­sjon med et is­fjell. Nå, nes­ten 105 år etter at ka­ta­stro­fen inn­traff, har fors­ke­re fun­net en an­nen mu­lig med­vir­ken­de år­sak til at ski­pet sank: en brann.

Etter å ha stu­dert sjeld­ne fo­to­gra­fi­er tatt av ski­pets elek­tro­in­ge­ni­ø­rer, har man opp­da­get at de­ler av skro­gets høy­re side var dek­ket av ni me­ter lan­ge svar­te mer­ker. Man tror at det­te er spor etter en brann som på­gikk i fle­re uker da kull i et bren­sel­sla­ger ble på­tent. Det­te fore­gikk mens ski­pet fort­satt lå til havn i Sout­hamp­ton i Eng­land og gjen­nom­gikk sine sis­te tes­ter. Sel­ska­pet Whi­te Star Line valg­te å ikke in­for­me­re pas­sa­sje­re­ne sine, og far­tøy­et sat­te seil mens bran­nen fort­satt på­gikk. Bran­nen ble sluk­ket etter hvert som ski­pet krys­set At­lan­te­ren, men ska­den var al­le­re­de skjedd og ski­pets fa­ta­le skjeb­ne for­seg­let.

Eks­per­ter på­står at tem­pe­ra­tu­ren un­der bran­nen kom opp i så mye som 1000 gra­der, noe som på­før­te ska­der på opp­til 75 pro­sent på de­ler av stå­let i skro­get. Om­rå­det med de svar­te mer­ke­ne er det sam­me som der bå­ten ble har­dest ram­met av is­fjel­let, så nå spe­ku­le­res det i om ska­de­ne fra kol­li­sjo­nen ble for­ver­ret på grunn av bran­nen.

Bran­nen kan også ha va­ert grun­nen til at Ti­ta­nic seil­te så raskt gjen­nom om­rå­det med is­fjell. Mann­ska­pet skuffet det bren­nen­de kul­let inn i fyr­kje­le­ne for å sluk­ke bran­nen, og der­for seil­te ski­pet ras­ke­re. Eks­per­te­ne tror fort­satt at ski­pet vil­le ha sun­ket selv uten bran­nen, men hvis den nye teori­en stem­mer, før­te brann­ska­de­ne til at det gikk mye ras­ke­re.

Mer enn 1500 pas­sa­sje­rer om­kom i At­lan­ter­ha­vet for­di

det ikke var nok liv­bå­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.