Har krop­pen et «nytt» or­gan?

Nye funn kan hjel­pe oss til å for­stå ma­ge­og tarm­syk­dom­mer bed­re.

Ny Vitenskap - - Glo­balt Blikk -

Men­neske­krop­pen har et «nytt» or­gan, krø­set, kan vi lese i medie­ne. Vel, det er ikke ak­ku­rat nytt, og gast­ro­lo­ge­ne kjen­ner godt til den­ne de­len av for­døy­el­ses­sys­te­met, men i en ny­lig pub­li­sert ar­tik­kel i The Lan­cet Gast­ren­te­ro­lo­gy & He­pa­to­lo­gy hev­der pro­fes­sor Cal­vin Cof­fey mfl. at det bør an­er­kjen­nes som et av krop­pens or­ga­ner. Tes­ter ut­ført med mik­ro­skop ved uni­ver­si­tets­syke­hu­set i Li­me­rick vis­te at krø­set er en mem­bran be­stå­en­de av en dob­belt­fold som bi­drar til å hol­de for­døy­el­ses­sys­te­met sam­men. Fors­ker­ne er fort­satt usik­re på det ful­le om­fan­get av or­ga­nets funk­sjon, og vi­de­re stu­di­er kan kan­skje gi oss sva­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.