Bri­tis­ke SAS mot USAs Navy SEALs

Hvem er best på det de gjør, og hvor­for?

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Selv om beg­ge ut­fø­rer sam­me ty­per opp­drag, er SEAL og SAS vel­dig uli­ke or­ga­ni­sa­sjo­ner. For det førs­te ut­gjør SAS rundt 300 ope­ra­tø­rer «med mer­ke», mens US Navy har over 8000 SEALs inn­de­lt i ti of­fi­si­elt an­er­kjen­te team.

SEAL ut­fø­rer et bredt spek­ter av pri­ma­ert maritime opp­drag, in­klu­dert strandre­ko­gno­se­ring, hydro­gra­fis­ke un­der­sø­kel­ser og kort­va­ri­ge raid og bak­holds­an­grep mot mål langs kys­ten. Man­ge er sta­sjo­nert ved sjø­en, der de er støtte­en­he­ter for ma­ri­nen.

Si­den ter­ror­an­gre­pe­ne 11. sep­tem­ber har SEALs job­bet langt fra ha­vet, som i Af­gha­ni­stans inn­landster­reng hvor de har ut­ført hele spek­te­ret av spe­sial­opp­drag. Det­te in­klu­de­rer opp­tre­ning av lo­ka­le styr­ker og lan­ge re­ko­gno­se­rings­opp­drag slik det skild­res i fil­men og boka

Lone Sur­vi­vor.

En mer pas­sen­de sam­men­lik­ning kan kan­skje gjø­res mel­lom SAS og SEAL Team 6, som ofte hen­vi­ses til un­der dekk­nav­net Na­val

Spec­i­al War­fa­re Devel­op­ment Group. Team 6 er SEALs eli­te og er opp­trent til man­ge av de sam­me fer­dig­he­te­ne som SAS, som de ofte sam­ar­bei­der med.

SEALs fra Team 6 sam­ar­bei­det fak­tisk med det bri­tis­ke SAS i red­nin­gen av fle­re gis­ler i det øst­li­ge Af­gha­ni­stan i 2012, un­der et opp­drag kalt Ope­ra­tion Ju­bi­lee. Gis­le­ne ble holdt fan­get i to

hule­kom­plek­ser som beg­ge ble an­gre­pet av en sam­let styr­ke be­stå­en­de av ope­ra­tø­rer fra SAS og SEAL som be­frid­de gis­le­ne uskadd, og drep­te alle de 13 opp­rø­rer­ne.

SEAL Team 6 og SAS dri­ver beg­ge ut­strakt tre­ning på di­rek­te an­greps­opp­drag ret­tet mot fien­dens le­der­skap med dekk­ope­ra­sjo­ner og kon­tra­ter­ro­ris­me, slik som rai­det mot Osa­ma bin La­dens an­legg i Pa­kis­tan i 2011. Beg­ge en­he­te­ne har av­veks­len­de tje­nes­te i sine re­spek­ti­ve land som lan­de­nes na­sjo­na­le ter­ror­be­red­skaps­styr­ker, kla­re til å be­fri gis­ler el­ler til å gri­pe inn om ter­ro­ris­ter skul­le få klo­en i masse­øde­leg­gel­ses­vå­pen.

Mens van­li­ge SEALs kan gjen­nom­føre be­fri­el­se av gis­ler, får de be­gren­set tre­ning i naer­kamp­si­tua­sjo­ne­ne som kre­ves. Team 6 og SAS er beg­ge grun­dig trent i å gjen­nom­føre for­dek­te spa­nings­ope­ra­sjo­ner der de­res egen til­stede­va­er­el­se be­nek­tes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.