TENK OM MÅ­NEN EKSPLODERTE?

Ny Vitenskap - - Romfart -

Der­som Må­nen ble øde­lagt i en hy­po­te­tisk hen­del­se, er det ri­me­lig å anta at det ikke vil­le va­ert gode ny­he­ter for oss–selv om det vil­le va­ert av­gjø­ren­de hva slags form for øde­leg­gel­se som inn­traff. Hvis Må­nen bare sprakk opp i fle­re sto­re bi­ter, vil­le de sann­syn­lig­vis vokst sam­men igjen over tid. Men der­som Må­nen ble blåst i fil­ler, vil­le det ført til sto­re meng­der må­ne­res­ter.

I lø­pet av de på­føl­gen­de åre­ne vil­le noen av res­te­ne reg­net ned mot Jor­das over­fla­te og øde­lagt alt på sin vei, samt var­met opp ha­ve­ne til de be­gyn­te å for­dam­pe. Res­te­ne som ble igjen i bane rundt Jor­da, vil­le over tid slått seg til ro i en flat ring­form, ikke ulikt rin­ge­ne til Sa­turn. Sann­syn­lig­vis vil­le res­te­ne gjort ver­dens­rom­met util­gjen­ge­lig for de men­nes­ke­ne som var igjen.

Uten Må­nen vil­le pla­ne­ten vår mis­tet tide­vanns­ef­fek­te­ne, og spred­nin­gen av na­e­rings­stof­fer fra de skif­ten­de hav­strøm­me­ne vil­le stop­pet opp. Re­sul­ta­tet vil­le va­ert en masse­ut­ryd­del­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.