VIL UNI­VER­SET RIVE SEG SELV I FIL­LER?

Ny Vitenskap - - Romfart -

De tre do­mi­ne­ren­de teori­ene for hvor­dan uni­ver­set vil ende, er: Den sto­re kol­lap­sen, Den sto­re var­me­dø­den og Den sto­re rif­ten. I det førs­te sce­na­rio­et har man sett for seg at gra­vi­ta­sjons­kref­ter får uni­ver­set til å trek­ke seg sam­men og kol­lap­se til en sin­gu­la­ri­tet–det mot­sat­te av Det sto­re smel­let. Den sto­re var­me­dø­den lig­ger an til å va­ere fa­vo­rit­ten i øye­blik­ket. Den­ne teori­en sier at uni­ver­set vil fort­set­te å ut­vi­de seg mens ener­gi­en blir spredt tyn­ne­re og tyn­ne­re ut­over, til det kom­mer til et punkt over 100 bil­lio­ner år fram i tid da alt er så spredt ut­over at uni­ver­set blir helt liv­løst.

Den sto­re rif­ten er den mest dra­ma­tis­ke teori­en av de tre. Det­te er sce­na­rio­et hvor uni­ver­sets ak­se­le­ra­sjon øker og øker uten be­grens­ning. Til slutt vil kraf­ten fra den mør­ke ener­gi­en va­ere så sterk at den vil over­vin­ne alle fun­da­men­tal­kref­te­ne–in­klu­dert gra­vi­ta­sjons­kraf­ten og elek­tro­mag­ne­tis­men. Re­sul­ta­tet er at galak­ser, stjer­ner og pla­ne­ter blir re­vet i styk­ker.

Fors­ke­re flest me­ner at Den sto­re var­me­dø­den er teori­en som mest sann­syn­lig vil inn­tref­fe. Men etter­som vi fort­satt ikke for­står mørk ener­gi fullt ut, er Den sto­re rif­ten fort­satt en mu­lig­het–og noen me­ner at det kan skje al­le­re­de om 50 mil­li­ar­der år.

«Galak­ser, stjer­ner og pla­ne­ter vil bli re­vet i

styk­ker»

Den sto­re rift-teori­en sier at uni­ver­set vil fort­set­te å ut­vi­de seg sta­dig ras­ke­re og få galak­ser og selv ato­mer til å bli re­vet i styk­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.