Ay­utt­haya, Thai­land

Ny Vitenskap - - Historie -

Stor­byen Ay­utt­haya var den and­re ho­ved­sta­den i det sia­me­sis­ke konge­døm­met, en by som ble enda mer be­tyd­nings­full da ho­ved­sta­den Ang­kor i Kh­mer­im­pe­ri­et falt.

Byen var grunn­lagt av khme­re­ne og had­de sin stor­hets­tid mel­lom 1300- og 1700-tal­let. Den var kjent for sin fan­tas­tis­ke ar­ki­tek­tur med høye tårn, kalt prang, og stor­slag­ne bud­dhist­temp­ler. Byen had­de en be­folk­ning på rundt en mil­lion og sam­let sin rik­dom gjen­nom kri­ger, han­del og skat­ter. Den var kon­stru­ert i et rute­nett og ble byg­get på tre el­ver. Inn­byg­ger­ne kun­ne rei­se langs ka­na­ler. De byg­get også et hydr­au­lisk sys­tem som re­gu­ler­te vann­strøm­men.

Det var man­ge ri­va­li­se­ren­de mak­ter som kun­ne ten­ke seg å inn­ta byen, og den var be­vok­tet med por­ter, fort og tårn. Den kun­ne også motstå an­grep fra sjø­en, tak­ket va­ere det kraf­ti­ge tide­van­net i Siam­buk­ta. Li­ke­vel falt Ay­utt­haya til slutt for bur­me­sis­ke styr­ker i 1767, etter en åre­lang be­lei­ring. Temp­le­ne og slot­te­ne ble brent til grun­nen, og byen ble plynd­ret.

Den­ne øy­me­tro­po­len var en av Asias mest prakt­ful­le byer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.