Te­noch­tit­lán

Ny Vitenskap - - Historie -

Den over­då­di­ge ho­ved­sta­den i az­te­ker­nes rike lå på en øy i en inn­sjø.

Te­noch­tit­lán var sen­trum i az­te­ker­nes kul­tur og en av de mest im­po­ne­ren­de by­ene i his­to­ri­en. Den ble grunn­lagt på 1300-tal­let og had­de et in­tri­kat sys­tem med ka­na­ler og vei­fyl­lin­ger. En akve­dukt av stein ut­nyt­tet inn­sjø­ens vann­for­sy­ning og var med på å hol­de oppe by­ens inn­byg­ger­tall. I hjer­tet av byen lå tvil­ling­py­ra­mi­den Temp­lo Mayor. Der tror man det fore­gikk blo­di­ge men­neskeof­rin­ger, og at hjer­ter ble re­vet ut krop­pen på folk for å aere og be­ro­li­ge de az­te­kis­ke gu­de­ne.

De spans­ke con­qui­sta­do­re­ne opp­da­get byen for førs­te gang i 1519. Euro­pe­er­ne var sultne på gull, og med le­de­ren Hernán Cor­tés i spis­sen erob­ret en stor styr­ke byen og mas­sa­krer­te be­folk­nin­gen.

Temp­lo Mayor Sen­trum i byen var et inn­gjer­det om­rå­de med mer enn 70 byg­nin­ger og en enorm py­ra­mi­de de­di­sert til krigs­gu­den Huitzilo­pocht­li og regn­gu­den Tlaloc. Nabo­lag

I den­ne byen med over 200 000 inn­byg­ge­re bod­de de la­ve­re klas­se­ne i små en­eta­sjes hus.

Te­noch­tit­lán var sen­trum i det az­te­kis­ke im­pe­ri­et og nøt godt av en enorm vel­stand. Mar­ke­der

Rundt 60 000 men­nes­ker be­søk­te de trav­le mar­ke­de­ne hver dag. De hand­let med gull, sølv, mes­sing, bein og fja­er. Trans­port

By­ens trans­port­nett­verk be­sto av ga­ter og ka­na­ler for rei­sing både til lands og til vanns. Chinam­pa

En rek­ke fly­ten­de ha­ger på inn­sjø­en Tex­coco om­rin­get byen og sør­get for ri­ke­lig med mat. Slot­tet

Det var man­ge im­po­ne­ren­de byg­nin­ger, in­klu­dert kei­ser Mon­te­zu­mas slott. Det had­de fle­re sam­men­kob­le­de byg­nin­ger og til og med en dyre­hage.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.