Tim­gad

Ny Vitenskap - - Historie -

I lø­pet av det førs­te år­hund­ret etter Kris­tus ble Ro­mer­ri­ket be­ty­de­lig ut­vi­det og had­de nådd sør­over og inn i Afri­ka. Tim­gad var en av man­ge ro­mers­ke byer i Afri­ka og lå i det som i dag er Al­ge­rie. Kei­ser Tra­jan be­stil­te byg­gin­gen av byen som er om­kran­set av mu­rer, og mi­li­taer­ko­lo­ni­en ble byg­get på et pla­tå na­er Aurès­fjel­le­ne. Da kun­ne de for­sva­re seg mot an­grep fra det lo­ka­le ber­ber-fol­ket. Ha­er­ve­te­ra­ner fra Den tred­je le­gio­nen holdt til her.

Det var im­po­ne­ren­de mur­byg­nin­ger i hele byen, der­iblant temp­ler, et fo­rum, mar­ke­der, 14 of­fent­li­ge bad og et tea­ter med plass til 3500 men­nes­ker. Tim­gad voks­te snart ut­over mu­re­ne og had­de fire­dob­let stør­rel­sen før ned­tu­ren star­tet. Sam­men med res­ten av Vest­ro­mer­ri­ket be­gyn­te by­ens ned­gangs­ti­der på 400-tal­let, og den ble ut­plynd­ret av van­da­le­ne i 430 e.Kr. Den en­de­li­ge slut­ten kom etter en ara­bisk in­va­sjon på 700-tal­let.

Den ro­mers­ke byen som lå gjemt un­der Sa­ha­ras sand.

Tim­gad ble gjen­opp­da­get i 1881 og blir noen gan­ger kalt Nord-Afri­kas Pom­peii.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.