DEVILS TOWER

Ny Vitenskap - - Miljø -

Et unikt ame­ri­kansk mo­nu­ment med mys­tisk opp­hav.

Inni­mel­lom furu­sko­ge­ne i Crook Coun­ty i Wy­o­ming står et gi­gan­tisk fjell som ra­ger høyt mot him­me­len. Det he­ter Devils Tower og er så for­bløf­fen­de at pre­si­dent The­odo­re Roo­se­velt er­k­la­er­te det som USAs førs­te na­sjo­nal­mo­nu­ment i 1906. Men in­gen vet helt hvor­dan det ble dan­net. Det vi vet, er at det er la­get av fo­no­litt­por­fyr, en vul­kansk berg­art som blir dan­net når av­kjølt mag­ma krys­tal­li­se­res. I det­te til­fel­let har den av­kjøl­te mag­ma­en også krym­pet og skapt sprek­ker som har blitt til de po­ly­go­na­le søy­le­ne som fjel­let be­står av i dag. De fles­te geo­lo­ger enes om at fjel­let ble dan­net ved at mag­ma steg opp i den se­di­men­ta­ere berg­ar­ten rundt, men det fin­nes tre for­skjel­li­ge teori­er om hvor­dan det­te skjed­de.

Te­ori 1 – Vul­kansk plugg Fjel­let er nak­ken til en ut­dødd vul­kan el­ler plugg som lig­ger un­der det. Selv om det ikke fin­nes be­vis for vul­kansk ak­ti­vi­tet i om­rå­det, som aske el­ler la­va, kan det­te sim­pelt­hen ha ero­dert vekk. Søy­ler Søy­le­ne på tår­net er...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.