DEVILS TOWER

Ny Vitenskap - - Miljø -

Et unikt ame­ri­kansk mo­nu­ment med mys­tisk opp­hav.

Inni­mel­lom furu­sko­ge­ne i Crook Coun­ty i Wy­o­ming står et gi­gan­tisk fjell som ra­ger høyt mot him­me­len. Det he­ter Devils Tower og er så for­bløf­fen­de at pre­si­dent The­odo­re Roo­se­velt er­k­la­er­te det som USAs førs­te na­sjo­nal­mo­nu­ment i 1906. Men in­gen vet helt hvor­dan det ble dan­net. Det vi vet, er at det er la­get av fo­no­litt­por­fyr, en vul­kansk berg­art som blir dan­net når av­kjølt mag­ma krys­tal­li­se­res. I det­te til­fel­let har den av­kjøl­te mag­ma­en også krym­pet og skapt sprek­ker som har blitt til de po­ly­go­na­le søy­le­ne som fjel­let be­står av i dag. De fles­te geo­lo­ger enes om at fjel­let ble dan­net ved at mag­ma steg opp i den se­di­men­ta­ere berg­ar­ten rundt, men det fin­nes tre for­skjel­li­ge teori­er om hvor­dan det­te skjed­de.

Te­ori 1 – Vul­kansk plugg

Fjel­let er nak­ken til en ut­dødd vul­kan el­ler plugg som

lig­ger un­der det. Selv om det ikke fin­nes be­vis for vul­kansk ak­ti­vi­tet i om­rå­det, som aske el­ler la­va, kan

det­te sim­pelt­hen ha ero­dert vekk. Søy­ler

Søy­le­ne på tår­net er nes­ten ver­ti­ka­le og ble dan­net ved at mag­ma ble ned­kjølt og kon­den­sert til en vul­kansk berg­art.

Tre kjen­te ide­er om hvor­dan Devils Tower ble til.

Te­ori 2 – Lak­k­o­litt

Devils Tower er en lak­k­o­litt – en enorm mas­se av vul­kansk stein, for­met som en sopp, som sprer seg ut mel­lom lag av se­di­men­ta­ere berg­ar­ter un­der Jor­das over­fla­te. Den av­run­de­de top­pen har ero­dert vekk. Ero­sjon fort­set­ter Tår­net ero­de­rer fort­satt, og land­om­rå­de­ne rundt er ful­le av stei­ner og grus som har falt ned fra fjel­let.

Te­ori 3 – Stock

Av­kjølt mag­ma un­der Jor­das over­fla­te ble krys­tal­li­sert og for­met fjell­klum­pen vi ser i dag. Over tid ble den blott­lagt på grunn av ero­sjon som før­te til at det øv­re

la­get av stein for­svant.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.